Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęc

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zmianami) oraz uchwały Nr XVII/121/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2008r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja 2010r. do 30 maja 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 14 maja 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzęcin; Krzęcin ul. Tylna 7 o godzinie 10.00.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Krzęcin ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin lub e-mail: inwestycje1@o2.pl. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Krzęcin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010r.

 

                                                                                          

           

WÓJT GMINY KRZĘCIN

  Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:J.Skrzypiński
data udostępnienia: 2010-04-27 07:45:25
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2010-04-27 07:45:25 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369