Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
WYPRAWKA SZKOLNA 2010/11
poka wszystkie dokumenty

       WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011

 

Pragnę poinformować, że w roku szkolnym 2010/2011 pomocą finansową na zakup podręczników zostaną objęci uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum, jak również uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest jedna z wymienionych wyżej.

   Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a w uzasadnionych przypadkach także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby. Termin złożenia wniosku w szkole ucznia upływa z dniem 10 września 2010 r.

   Warunkiem jej otrzymania, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych oraz szczególnych przypadków, jest spełnienie kryterium dochodowego, tj. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 351 zł netto.

   Pomoc ta obejmie dofinansowanie zakupu podręczników do wysokości:

1)    uczeń klasy I-III szkoły podstawowej - 170 zł;

2)    uczeń klasy II gimnazjum - 310 zł;

3)    uczeń niepełnosprawny - 170-370 zł.

 

 

Uwaga! Wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach wystarczy oświadczenie) oraz zaświadczenie o wysokości świadczeń otrzymywanych z instytucji pomocy społecznej (w razie ich pobierania). W przypadku przekroczenia dochodów należy do wniosku dołączyć także uzasadnienie ubiegania się o pomoc. W odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego należy złożyć również kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Dowodem indywidualnego zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek paragon albo oświadczenie o zakupie podręczników.

 

Wzór wniosku będzie można odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin oraz we właściwej szkole.

 

             

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2010-07-29 10:09:23
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2010-07-29 10:09:23 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM (wprowadzono: 2010-07-29 10:26:44)
 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM KLASY II GIMNAZJUM (wprowadzono: 2010-07-29 10:17:07)
 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW UCZNIOM KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (wprowadzono: 2010-07-29 10:16:49)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304368