Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
Obwieszczenie z dn. 06.08.2010r. (dot. „Budowy słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami: linią kablową średniego napięcia SN-15 kV, oraz linią kablową niskiego napięcia nn-0,4k

Nasz znak: GPKOŚ 7331/11/09               Krzęcin, dnia 06.08.2010 r.  

 

                   O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. ze zm./  

Wójt Gminy Krzęcin informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

       „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z powiązaniami: linią kablową średniego napięcia SN-15 kV, oraz linią kablową niskiego napięcia nn-0,4kV zlokalizowanych  na działkach o numerach ewidencyjnych 331/2, 141, 95, 92, 85/23, 85/45 w obrębie geodezyjnym Objezierze w gminie Krzęcin  ”.

 

1.      Postępowanie zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

 

2.      Przed wydaniem decyzji na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadzone jest postępowanie zapewniające możliwość udziału społeczeństwa  przy realizacji w/w inwestycji w trybie art. 33 – 36 i 38  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.)

 

3.      Organem właściwym  do wydania decyzji  jest Wójt Gminy Krzęcin. Organem właściwym  do wydania postanowienia  w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000  jest Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.  

 

4.      Informacje o: wniosku, raporcie oddziaływania na środowisko, postanowieniach

      organów opiniujących obowiązek sporządzenia raportu oraz postanowienie organu      

      prowadzącego postępowanie, dotyczące obowiązku sporządzenia i zakresu raportu można  

      uzyskać w Urzędzie Gminy   w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1 codziennie w godzinach

      pracy urzędu od godz.730 do 1530.

 

Uwagi i wnioski odnośnie planowanego przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogą składać w terminie 21 dni daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia na stronie internetowej UG Krzęcin tj. od dnia 06.08.2010 r.  w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7 pok. nr 1. Złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzęcin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

 

                                                                               Wójt Gminy Krzęcin

                                                                                                                   
                                                                              Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
informacje wytworzył:Jacek Skrzypiński
data udostępnienia: 2010-08-06 11:27:08
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2010-08-06 13:46:49 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327