Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dn. 13.09.2010 r.

Burmistrz Choszczna

ul. Wolności 24                                       
Sekretariat: tel. 095 / 765 93 00 fax  095 / 765 93 06

73-200 Choszczno                                                        
e-mail : sekretariat@gmina.choszczno.pl

http://www.choszczno.pl

 

 


Choszczno, dnia 13 września 2010 r.

 
Znak sprawy: IBPP.XI.7331-2/23/2/2010

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 52 ust. 2 pkt. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)

 

zawiadamiam

o wezwaniu do usunięcia braków związanych z otrzymaną dokumentacją w dniu 9.09.2010 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

rozbudowie i urządzeniu placu zabaw, budowie drogi dojazdowej do zespołu garaży na działce 286/33 wraz z ustaleniem zasad podziału na działkach o nr ewid. 271/6, 285/1,
w miejscowości Krzęcin

w postaci:

-   określenia granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:000 – 2 szt. czyste; 1 szt. z naniesioną lokalizacja inwestycji

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania

 

     Niniejszą informację wywieszono w dniu 13.09.2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie, oraz na stronie internetowej UM w Choszcznie (www.choszczno.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz dnia ….09.2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie, oraz na stronie internetowej UG w Krzęcinie (www.krzecin.pl)

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Piechota

Podinspektor ds. urbanistyki i architektury

e – mail: mpiechota@gmina.choszczno.pl

Tel. (095) 765 9373

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:Jacek Skrzypiński
data udostępnienia: 2010-09-13 21:49:29
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2010-09-23 12:08:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366