Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
POSTANOWIENIE nr GPKOŚ 7624/01/11

   Nasz znak: GPKOŚ 7624/01/11                  Krzęcin, dn.  26.01.2011 r.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

        Wójt Gminy Krzęcin, po rozpatrzeniu wniosku KSM Energia Sp. z o.o. ul. Małopolska, 70-515 Szczecin w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści uzasadnienia decyzji swojej decyzji Nr 01/09 z dnia 13.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko o mocy całkowitej do 7,5 MW, na podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami)

 

Postanawia 

 

            wyjaśnić zgodnie z wnioskiem KSM Energia ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin treść uzasadnienia przedmiotowej decyzji Wójta Gminy Krzęcin z dnia 13.03.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego  polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Żeńsko wraz z elementami towarzyszącymi na działkach o nr ewidencyjnych 103, 106, 127 obrębu geodezyjnego Żeńsko w następujący sposób:

 

      1. Konieczność prowadzenia postępowania transgranicznego: ze względu na znaczne oddalenie od granicy państwa oraz charakter i niewielką skalę projektu, brak konieczności prowadzenia postępowania transgranicznego.

 

      2. Udział w postępowaniu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska: informuje się, że w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji nie brała udziału żadna organizacja pozarządowa, ponieważ żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła chęci udziału w powyższym postępowaniu.

 

 UZASADNIENIE

 

          Treść uzasadnienia Decyzji Nr 01/09 z dnia 13.03.2009 r. wydanej przez Wójta Gminy Krzęcin zdaniem wnioskodawcy wymagała wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konieczność prowadzenia postępowania transgranicznego,  oraz udziału w postępowaniu organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

                                        P O U C Z E N I E

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzęcin w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

 

 

Otrzymują:

 

      1.  Wnioskodawca – KSM Energia Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin 

 

      2.  Strony postępowania – wg. rozdzielnika

 

      3. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krzęcin

 

      4. a/a

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
informacje wytworzył:Jacek Skrzypiński
data udostępnienia: 2011-02-02 07:51:15
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-02-02 07:51:15 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326