Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
OBWIESZCZENIE Z DNIA 22 MARCA 2011 R. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsk

OBWIESZCZENIE Z DNIA 22 MARCA 2011 R.

Wójta Gminy Krzęcin

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom w gminie Krzęcin

wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko ustaleń planu

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) oraz uchwały Nr XVII/122/2008 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom w gminie Krzęcin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom w gminie Krzęcin, (zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 marca 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, pokój  nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, pod obiekty przemysłowe, składy, magazyny i usługi oraz usługi sportowo - rekreacyjne. Regulacje planu obejmują pełną problematykę oznaczoną w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 kwietnia r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin w sali obrad „U Wójta” Urzędu Gminy Krzęcin ul. Tylna 7,  w Krzęcinie, o godzinie 12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w prognozie oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Krzęcin ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin lub e-mail: inwestycje1@o2.pl. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzęcin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 maja 2011 r.

 

                                                                   WÓJT GMINY KRZĘCIN

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-03-22 07:37:19
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-03-22 07:37:19 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326