Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego

GPKOŚ 6220.01.2011                                     Krzęcin 22.03.2011 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) o wszczęciu w dniu 22.03.2011 r., postępowania administracyjnego na wniosek Nadleśnictwa Bierzwnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „Przebudowa nawierzchni istniejącej drogi leśnej położonej na działkach  o numerach ewidencyjnych 191, 192, 193, 225/1 w obrębie geodezyjnym Chłopowo  Gm. Krzęcin i na działce o numerze ewidencyjnym 195/3 w obrębie geodezyjnym Jarosławsko Gm. Pełczyce’’

            Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie: www.bip.krzęcin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

            Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy w Krzęcinie pok. nr 1 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Krzęcin

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
informacje wytworzył:Jacek Skrzypiński
data udostępnienia: 2011-03-29 08:09:34
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-03-29 08:09:34 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368