Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ławnicy 2012-2015:
Nabór Kandydatów na Ławników
poka wszystkie dokumenty

Nabór Kandydatów na Ławników

 

Rada Gminy Krzęcin

 


ogłasza nabór kandydatów na ławników na kadencję w latach 2012–2015

 

 

Kandydatów na ławników, w terminie do 30 czerwca 2011 roku, mogą zgłaszać:

 

-        prezesi sądów,

-        stowarzyszenia,

-        organizacje związkowe,

-        organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

-        co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie (lista powinna zawierać imię/imiona, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z tych osób).

 

UWAGA! Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia według wzoru (można pobrać w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Gminy Krzęcin, pok. Nr 12,  albo za pośrednictwem Internetu: www.bip.krzecin.cil.pl, www.ms.gov.pl), stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników (Dz. U. Nr 50, poz. 370).

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 

1)      trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2)      informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3)      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2011 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin (pok. nr 2).

Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin

Mariusz Bodnar

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-06-03 12:41:46
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-06-03 12:41:46 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Uchwała w sprawie wyboru ławników (wprowadzono: 2012-03-23 14:55:11)
 Karta zgłoszenia kandydata (wprowadzono: 2011-06-03 12:51:03)
 Lista osób popierajacych kandydata (wprowadzono: 2011-06-03 12:50:34)
 Krajowy Rejestr Karny (wprowadzono: 2011-06-03 12:50:03)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 306369