Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010.

 

 

I. Rada Gminy Krzęcin dnia 31 grudnia 2009 roku przyjęła uchwałę Nr XXX/189/2009 Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na realizację programu zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Krzęcin na 2010 r. w kwocie 91.000 zł.

W ramach realizacji Programu Wójt Gminy Krzęcin ogłosił zarządzeniem Nr 118/2010 w dniu 29 stycznia 2010 r. otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań w sferze działalności pożytku publicznego na zadania w zakresie:

1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu: „Prowadzenie drużyn piłkarskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Krzęcinie, Granowie, Objezierzu i Żeńsku”76.000 zł.

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: „Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicy środowiskowej w Kaszewie”15.000 zł.

Posiedzenie komisji powołanej przez Wójta Gminy Krzęcin do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, odbyło się 12 marca 2010 r., na której stwierdzono i postanowiono, iż:

1)   wpłynęło 5 ofert, w tym: 4 oferty (KS „Gryf” Objezierze; LZS „Sokół” Granowo; GKS „Klon” Krzęcin oraz KS „Orzeł” Żeńsko) na działanie w zakresie pierwszym oraz 1 oferta (Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Jadwigi w Zieleniewie) na działanie w zakresie drugim;

2)   na realizację zdania pierwszego przyznano kwotę 40.000 zl z zaplanowanych 76.000 zł. rezerwując pozostałą część środków do podziału po zakończeniu sezonu piłkarskiego, i tak:

a)   KS „Gryf” Objezierze przyznano 6.000 zł

b)   LZS „Sokół” Granowo przyznano 13.500 zł

c)   GKS „Klon” Krzęcin przyznano 13.500 zł

d)   KS „Orzeł” Żeńsko przyznano 7.000 zł

3)   na realizację zadania drugiego przyznano kwotę 15.000 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Zieleniewie – aneksem do umowy z dnia 30 września 2010 r. kwota została zmniejszona do wysokości – 11.925,34 zł.

Drugie posiedzenie komisji powołanej przez Wójta Gminy Krzęcin do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, odbyło się 29 lipca 2010 r., na której pozostałą kwotę w wysokości 36.000 zł rozdysponowano następująco:

1)   KS „Gryf” Objezierze – 6.500 zł

2)   LZS „Sokół” Granowo – 8.000 zł

3)   GKS „Klon” Krzęcin – 15.000 zł

4)   KS „Orzeł” Żeńsko – 6.500 zł

 

Tabela 1. Rozliczenie dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (w złotych)

 

 

Lp.

 

 

Podmiot dotowany

 

Dotacja uruchomiona (wypłacona)

 

Dotacja rozliczona

Kwota pozostająca do rozliczenia lub zwrotu

I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIE ZLECONE DO REALIZACJI PN. „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU”

1.

GKS „Klon” w Krzęcinie

28.500,00

28.500,00

0,00

2.

KS „Gryf” w Objezierzu

12.500,00

12.500,00

0,00

3.

LZS „Sokół” w Granowie

21.500,00

21.500,00

0,00

4.

KS „Orzeł” w Żeńsku

13.500,00

12.517,08

982,92

II. DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA:

 

1.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi w Zieleniewie

 

11.925,34

 

11.925,34

 

0,00

RAZEM

87.925,34

86.942,42

982,92

Przygotowała: podinspektor mgr inż. Paulina Wolańska

 

II. Zarządzeniem Nr 135/2010 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 1 lipca 2010 r. w związku z zawartym w dniu 8 stycznia 2008 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Krzęcin Porozumieniem o Współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Wójt ogłosił otwarty konkurs na kwotę 44.118,09 na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej na zadania:

Część IORGANIZACJA KLUBÓW MŁODZIEŻOWYCH JAKO FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU,

Część II – WSPARCIE SZKOLENIOWE.

Dnia 22 lipca 2010 r. Komisja Konkursowa zebrała się w celu oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej i postanowiła jak poniżej.

1. Do Urzędu Gminy w Krzęcinie wpłynęło 3 ofert;

2. Przyznano następujące środki:

a) Część I Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie „Organizacja Klubów Młodzieżowych jako formy spędzenia wolnego czasu” na kwotę 22.376,00 zł;

b) Część II Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krzęcin nad Małą Iną” w Krzęcinie „Organizacja wyjazdu studyjnego wraz z szkoleniem na temat „Podmioty ekonomii społecznej a rozwój lokalny”” na kwotę 21.741,00 zł.

 

 

Tabela 2. Rozliczenie przekazanych środków według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. (w złotych)

Lp.

Podmiot

Przekazane środki

Wykorzystane środki

Zwrot środków niewykorzystanych

1.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie

 

22.376,00

 

22.376,00

 

0,00

2.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krzęcin nad Małą Iną” w Krzęcinie

 

21.741,51

 

21.741,51

 

0,00

RAZEM

44.117,51

44.117,51

0,00

Przygotowała: podinspektor mgr inż. Paulina Wolańska

 

III. Gmina Krzęcin wspiera też organizacje pozarządowe w zakresie:

1. tworzenia bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy;

2. zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących współpracy;

3. wymiany informacji między urzędem gminy o organizacjami pozarządowymi, tj.:

a) funkcjonowanie stron internetowych, na których publikowane były szczegółowe informacje w konkretnych dziedzinach, w których gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi (www.krzecin.pl; www.bip.krzecin.cil.pl);

b) umieszczanie informacji w gablotach sołeckich;

c) w ramach wymiany informacji z organizacjami pozarządowym rozsyłane były przez pracownika informacje w formie listownej na temat konkursów gminnych, wojewódzkich oraz unijnych;

 

IV. Reasumując sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 r., jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Krzęcin i zostaje przedłożony w formie informacji Radzie Gminy Krzęcin.

 

 

Przygotowała: podinspektor mgr inż. Paulina Wolańska

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-07-26 11:39:56
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-07-26 11:39:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366