Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
UCHWAŁA NR V/19/2011 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR V/19/2011

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 10 marca 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin

z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), uchwala się, co następuje:

 

 

§1. 1. Uchwala się Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r.

2. Na realizację programu, o którym mowa w ust. 1, środki finansowe zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Krzęcin na 2011 r.

 

§2. 1. Program, o którym mowa wyżej, określa cele, formy, obszary i partnerów współpracy oraz system monitorowania i oceny realizacji programu w celu ustalenia zasad współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi.

2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, których działalność stanowi istotne uzupełnienie i wsparcie zadań wykonywanych przez organy administracji publicznej, pomaga w rozwiązywaniu problemów lokalnych i jest ważnym elementem polityki społecznej.

 

§3. Ilekroć dalej będzie mowa o:

1)    programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.

2)    ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

3)    rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

4)    organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje spełniające warunki wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 wskazanej wyżej ustawy,

5)    gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin.

 

§4. Nadrzędnym celem programu jest efektywne włączenie aktywności organizacji pozarządowych w proces organizowania życia zbiorowego i zaspokajania potrzeb mieszkańców poprzez:

1)    określenie priorytetowych zadań publicznych,

2)    zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

3)    wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

4)    wzbogacenie oferty świadczonych usług publicznych,

5)    obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych zaliczanych do obszarów współpracy,

6)    zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań publicznych.

 

§5. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w następujących formach:

 

1)        tworzenia bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy,

2)        wzajemnego informowania się i konsultowania o planowanych kierunkach współpracy,

3)        zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania dotacji z budżetu gminy na realizację zadania publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszeń o otwartym konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w gablotach sołeckich,

4)        zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących współpracy,

5)        wymiany doświadczeń z organizacjami pozarządowymi w zakresie możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

6)        udzielania zlecenia realizacji zadań publicznych w formie:

a)        powierzenia organizacji pozarządowej wykonania zadania publicznego i udzielenia dotacji na sfinansowanie jego realizacji,

b)        wsparcia wykonywanego przez organizację pozarządową zadania publicznego i udzielenia dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

c)        poza w/w formami może być także stosowane zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

 

§6. 1. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację z budżetu gminy składają wnioski w terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu.

2. Wnioski złożone przez organizacje rozpatruje komisja powołana przez wójta.

3. Dotacje mogą być przyznane organizacjom prowadzącym działalność na rzecz mieszkańców gminy.

4. Dotacji nie można udzielić na prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej, religijnej, finansowanie inwestycji lub funkcjonowanie biura.

5. Urząd Gminy dokonuje bieżącej kontroli realizacji projektów, na które została przyznana dotacja.

6. Po zrealizowaniu projektu wykonawca przedkłada rozliczenie z wykorzystania dotacji na odpowiednim druku, zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu.

 

§7. Program współpracy adresowany jest przede wszystkim do następujących organizacji:

1)        fundacji i stowarzyszeń,

2)        klubów sportowych, w tym także uczniowskich klubów sportowych,

3)        kół gospodyń wiejskich,

4)        jednostek ochotniczych straży pożarnych,

5)        koła wędkarskiego,

6)        niesformalizowanych inicjatyw obywatelskich, oświatowych i kulturalnych,

7)        jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych,

8)        koła łowieckie.

 

§8. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych w 2011 r. skupiać się będzie na sferach:

1)        upowszechniania kultury fizycznej, zdrowia i sportu,

2)        oświaty i wychowania,

3)        wychowania przedszkolnego,

4)        wypoczynku dzieci i młodzieży,

5)        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6)        ochrony środowiska naturalnego,

7)        promocji gminy w regionie.

 

§9. Wykonywanie programu koordynuje Referat Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Krzęcin, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają komórki organizacyjne urzędu, które w zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych.

 

§10. Prawidłowość postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, jak również, zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, ocenia Komisja Rewizyjna.

 

§11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

  

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-07-26 11:43:19
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-07-26 11:43:19 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326