Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
UCHWAŁA NR V/18/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o w

UCHWAŁA NR V/18/2011

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 10 marca 2011 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), uchwala się co następuje:

§1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§2. 1. Projekty uchwał, które w rozumieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych stanowią akty prawa miejscowego, obejmujące swoim zakresem zadania statutowe organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzęcin.

2. Termin 14 dniowy, o którym mowa wyżej, liczony jest od dnia umieszczenia projektu zgodnie z ust. 1.

 

            §3. 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują sferę zadań regulowaną w projekcie aktu prawa miejscowego, mogą wnosić swoje uwagi do projektu.

2. Uwagi mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w terminie wskazanym wyżej, o ile cele statutowe organizacji pozostają w związku z przedmiotem i zakresem regulacji projektu aktu prawa miejscowego.

 

§4.  1. Wykaz uwag do projektów aktów prawa miejscowego, zgłoszonych przez uprawnione podmioty, umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Organ stanowiący może uwzględnić zgłoszone uwagi, ale nie jest związany wynikami przeprowadzonych w ten sposób konsultacji.

3. Propozycje zmian zgłaszanych do projektów aktów prawa miejscowego muszą być zgodne z technikami prawodawczymi i nie mogą stanowić naruszenia zasad gospodarki finansowej gminy, czy też prowadzić do zwiększenia deficytu budżetu.

§5.  Określona powyżej procedura ma również zastosowanie do konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rocznego lub wieloletniego programu współpracy.

§6.  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-07-26 11:44:52
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-07-26 11:44:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304326