Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
UCHWAŁA NR IV/16/ 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/16/ 2011

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 3 lutego 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857) oraz art. 10 ust. 1 i 3-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. Nr 179, poz. 1485; z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826; z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486), uchwala się, co następuje:

 

§1. 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, zwany dalej „Programem”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program obejmuje swoim zakresem zadania związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii.

 

§2. 1. Na realizację zadań, o których mowa w Programie, przeznacza się dochody z opłat wynikających z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Program określa zasady wynagradzania przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

UZASADNIENIE

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. W tym celu powołana została przez wójta Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która - zgodnie z Programem - inicjuje różne działania profilaktyczne oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Program określa także zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-07-26 11:52:11
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-07-26 11:52:11 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368