Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
WYPRAWKA SZKOLNA 2011/12
poka wszystkie dokumenty

Pragnę poinformować, że w roku szkolnym 2011/2012 pomocą finansową na zakup podręczników zostaną objęci uczniowie z terenu Gminy Krzęcin, zgodnie z poniższą tabelą:

 

KATEGORIA UCZNIÓW:

 

- uczniowie rozpoczynający naukę, spełniający kryterium dochodowe, tj. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 351 zł netto

I–III szkoły podstawowej - 180 zł

III gimnazjum - 325 zł

 

- uczniowie niepełnosprawni (słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

I-VI szkoły podstawowej - 180-390 zł

I-III gimnazjum - 180-390 zł

 

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby.  Warunkiem jej otrzymania, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych, jest spełnienie kryterium dochodowego. Jedynie w szczególnych sytuacjach pomocą można objąć także uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej lub gimnazjum, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, tj. dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 351 zł netto.

 

Wraz z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie) oraz zaświadczenie o wysokości świadczeń otrzymywanych z instytucji pomocy społecznej (w razie ich pobierania). W przypadku przekroczenia dochodów należy do wniosku dołączyć także uzasadnienie ubiegania się o pomoc. W odniesieniu do ucznia niepełnosprawnego należy złożyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dowodem indywidualnego zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon albo oświadczenie o zakupie podręczników.

 

 

Wzór wniosku należy odebrać i złożyć we właściwej dla ucznia szkole.

Termin złożenia wniosku upływa z dniem 10 września 2011 r.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2011-07-27 09:13:07
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2011-07-28 08:51:43 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zarządzenie nr 174/2011 (wprowadzono: 2011-07-27 09:31:06)
 Wniosek 2011 (wprowadzono: 2011-07-27 09:30:26)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304327