Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

WÓJT GMINY KRZĘCIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie:

 

 

I.                   Upowszechniania kultury fizycznej

 

Nr zadania

Nazwa

Wysokość środków przeznaczonych na realizację z budżetu Gminy w 2012 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na

realizację tego samego

rodzaju zadań w

2011 r.

 

1

Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach

 

76.000 zł

 

80.000 zł

2

Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie

1.200 zł

0 zł

 

3

Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin

 

1.000 zł

 

0 zł

 

 

 

II.                Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Nr zadania

Nazwa

Wysokość środków przeznaczonych na realizację z budżetu Gminy w 2012 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na

realizację tego samego

rodzaju zadań w

2011 r.

4

Krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych

8.000 zł

0 zł

 

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2011, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne są na stronie www.bip.krzecin.cil.pl.

 

Termin realizacji zadań upływa 31 grudnia 2012 r.

 

1. Zasady przyznawania dotacji:

 

a) Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z pózn. zm.) zwanej dalej „ustawa”.

b) Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych określonych w

ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

c) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

prowadzące statutowa działalność pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem.

d) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji

jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego.

e) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w

ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego

zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoja ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnacje z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

 

 

 

2. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

a) Termin realizacji zadania: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012r.

b) Podstawa przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Krzęcin a wyłonionym w konkursie podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

c) Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:

1) pokrycie strat i długów,

2) odsetki od kredytów i pożyczek,

3) zakup gruntów, budynków lub lokali,

4) działalność polityczna,

5) zakup napojów alkoholowych,

6) opłacenie transferu zawodników (dot. zadań z zakresu sportu),

7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

8) wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

3. Oferty powinny zawierać:

 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) statut organizacji oraz informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin lub w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krzecin.cil.pl).

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 29 lutego 2012 r.

 

w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

 

Konkurs ofert przeprowadzi do dnia 2 marca 2012 r.

komisja powołana przez wójta

 

 

4. Przy rozpatrywaniu ofert komisja dokonuje:

 

1)      oceny zdolności podmiotu ubiegającego się o dotację do realizacji zadania publicznego,

2)      ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      uwzględnienia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)      analizy wyników kontroli sprawozdań z realizacji zadania publicznego przez dany podmiot w poprzednich edycjach postępowania konkursowego.

 

Krzęcin, 6 lutego 2012 r.

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-02-06 14:27:28
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-02-13 13:19:00 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304366