Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
Informacja na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE
GMINY KRZĘCIN

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. – Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) a od października 2012 r. nie większa niż 456 zł (netto). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Krzęcin.

 

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł a od 1 października br. dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 250 zł.

 

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Krzęcin.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do 15 października danego roku szkolnego.  

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:

1)    zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku,

2)    odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,

3)    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,

4)    w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,

5)    zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),

6)    zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,

7)    oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.”)

8)    w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

9)    dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)

10) dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),

11) każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW

 

 

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej pomocy dla ucznia znajdujacego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego między innymi:

 

  • śmierci członka rodziny,
  • nagłej lub długotrwałej choroby członka rodziny,
  • wypadku któremu uległ członek rodziny,
  • pożaru mieszkania lub nieruchomości,
  • innych zdarzeń losowych.

 

Wystąpienie zdarzenia losowego musi być udokumentowane.

 

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub w formie pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym raz lub kilka razy w roku.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 ze zm.) – tj. 455,00 zł (od 1 listopada 2012 r. kwota ta  wynosić będzie 530,00 zł)

 

O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż DWA MIESIĄCE od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2012-02-20 10:12:44
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2012-09-03 10:28:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368