Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
OGŁOSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH
poka wszystkie dokumenty

Ogłoszenie dla Przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

 

      Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej.  

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzęcin tworzy i prowadzi Wójt Gminy Krzęcin od 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzęcin jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,  2) oświadczenie o spełnieniu  warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

,,Oświadczam, że:                                                                                                                                1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą

  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.)’’.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;                                           

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem  imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.                                                                                                                

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Krzęcin utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności  regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-02-28 08:18:53
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-11-25 08:06:59 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Rejestr (3.11.2014 r.) (wprowadzono: 2014-11-25 08:07:57)
 Rejestr (12.02.2013) (wprowadzono: 2013-02-12 15:12:58)
 Rejestr (wprowadzono: 2012-12-18 14:00:04)
 Wniosek o wpis do rejestru (wprowadzono: 2012-02-28 08:22:13)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304325