Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
P R O T O K Ó Ł z posiedzenia komisji z dnia 2 marca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł

 

z posiedzenia komisji

z dnia 2 marca 2012 r.

                                               

POWOŁANEJ PRZEZ WÓJTA GMINY KRZĘCIN

DO PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie 2 działań:

1) upowszechniania kultury fizycznej 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego)

 

w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r.

 

1. Komisja zebrała się w Urzędzie Gminy Krzęcin w dniu 2.03.2012 r. o godz. 9.00

    w składzie:

1)    Danuta Tuńska, tj. przewodniczący komisji,

2)    Bogdan Wojciech Brzustowicz., tj. członek komisji,

3)    Alicja Kamińska, tj. członek komisji,

 

2.     Ogłoszenie o konkursie było podane do wiadomości publicznej przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.krzecin.pl oraz gablotach informacyjnych Urzędu Gminy Krzęcin od dnia 6.02.2012 r. do dnia 1.03.2012 r.

3.     Tryb podania ogłoszenia do publicznej wiadomości odpowiada wymogom art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.):

1)    Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.), §10 pkt 2 lit. a uchwały Nr XII/70/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2012 oraz §9 pkt 2 i 6 uchwały Nr XII/76/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r.,

      ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

I upowszechniania kultury fizycznej:

1.      Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach;

2.      Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie;

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin;

II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

4. Krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych.

4.     Przewodniczący zapoznał członków komisji z:

1)    zarządzeniem Nr 192/2012 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego.

 

2)    treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego, w tym z warunkami składania ofert oraz kryteriami ich oceny przez komisję.

 

5.     Komisja stwierdziła, że wpłynęło 9 ofert od podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w/w zadań publicznych.

6.     Po zbadaniu zgodności złożonych ofert z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz w ogłoszeniu, komisja postanowiła dopuścić do dalszego postępowania konkursowego na działanie upowszechniania kultury fizycznej 7 oferty, tj.: LZS „Sokół” Granowo, Klub Sportowy „Orzeł” Żeńsko, Klub Sportowy „Gryf” Objezierze, Gminny Klub Sportowy „Klon” Krzęcin, UKS „Ina” Krzęcin, UKS „Nobel” Choszczno, Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin” oraz 2 oferty, tj: Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” i Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie na działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Komisja stwierdziła, ze 6 ofert złożono w terminie, 1 oferta LZS „Sokół” Granowo po terminie, która warunkowo została rozpatrzona po zapoznaniu się komisji z wyjaśnieniami pisemnymi prezesa.

Komisja stwierdziła również, że brakuje statutu w ofertach: oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji w ofertach - komisja postanowiła przyjąć oferty pod warunkiem jej uzupełnienia w terminie do dnia 9 marca 2012 r. o brakujące informacje.

 

Odrzucono ofertę(y): nie dotyczy

z następujących powodów: --------------------------------------------------------------------------

 

7. Komisja zapoznała się z treścią ofert, zwracając szczególną uwagę na:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)    szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)    statut organizacji oraz informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

8.     W wyniku postępowania konkursowego komisja dokonała wyboru następujących(ej) ofert(y), które po zaktualizowaniu w terminie do 9 marca 2012 r. kosztorysu realizacji zadania, otrzymają następujące dofinansowanie:

Na realizację zadania publicznego nr 1, gdzie kwota dofinansowania wynosi 78.200,00 zł, przyznano jak poniżej:

1. Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach:

 

UKS „Ina” Krzęcin – 1.500,00 zł

UKS „Nobel” Choszczno – 500,00 zł

 

uzasadniając, że: chodzi o upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Krzęcin i UKS „Ina” Krzęcin realizuje to zadanie publiczne wśród uczniów Zespołu Szkół w Krzęcinie, a więc dzieci i młodzieży z terenu całej gminy, co w większym stopniu pozwala propagować zdrowy tryb życia mieszkańców. W ofercie UKS „Nobel” Choszczno, nie wskazano ilu spośród zawodników pochodzi z terenu gminy Krzęcin.

 

KS ”Gryf” Objezierze – 17.000,00 zł

LZS „Sokół” Granowo – 17.000,00 zł

GKS „Klon” Krzęcin – 30.000,00 zł

KS „Orzeł” Żeńsko – 10.000,00 zł

 

uzasadniając, że: Wszystkie 6 kluby uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich są organizacyjnie i kadrowo przygotowane do realizacji powierzonego im zadania. Dysponują również niezbędnym doświadczeniem w realizacji zadania publicznego i rozliczeniu z przyznanych środków.

 

2. Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie: brak ofert – 0 zł.

 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin:

Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin” – 1.000,00 zł

 uzasadniając, że: oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Oferta zapewnia odpowiednie miejsce do wykonania zadania publicznego oraz zasoby kadrowe. Oraz dysponuje doświadczeniem w realizacji zadań.

 

 

Natomiast na zadanie nr 2 tj. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, gdzie kwota dofinansowania wynosi 8.000,00 zł, przyznano jak poniżej:

„Krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych” komisja przyznała:

Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” z Granowa – 4.000,00 zł,

Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie – 4.000,00 zł,

 

uzasadniając, że: oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Oferty zapewniają odpowiednie miejsce do wykonania zadania publicznego oraz zasoby kadrowe. Oraz dysponują doświadczeniem w realizacji zadania i jego rozliczeniu z przyznanych środków w poprzednich latach.

  

Załączniki:

Oferty : KS „Gryf” Objezierze; GKS „Klon” Krzęcin; KS „Orzeł” Żeńsko; LZS „Sokół” Granowo, UKS „Ina” Krzęcin, UKS „Nobel” Choszczno, Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin”, Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy”, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie.

 

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-03-05 10:57:21
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-03-05 10:57:21 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368