Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
Wyprawka szkolna 2012/13
poka wszystkie dokumenty

ZARZĄDZENIE NR 207/2012

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 23 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2012 r. w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), w związku z §3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2012 r., poz. 706), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Ustalam, że wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów z terenu Gminy Krzęcin:

1)     rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, o których mowa w §2 ust. 1 Rozporządzenia;

2)     słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w §2 ust. 2 Rozporządzenia;

należy składać we właściwej dla danego ucznia szkole w terminie do dnia 7 września 2012 r.

2. O ustalonym terminie składania wniosków powiadamia się mieszkańców poprzez obwieszczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zamieszczone w gminnych gablotach informacyjnych oraz na stronie BIP.

3. Wzór wniosku, o którym mowa wyżej, określa załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Krzęcin jest organem prowadzącym.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                   Wójt Gminy Krzęcin
                                                               Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:B.W.Brzustowicz
data udostępnienia: 2012-07-26 11:13:20
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2012-07-26 11:13:20 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek 2012 (wprowadzono: 2012-07-26 11:14:41)
 komunikat o dofinansowaniu wyprawki szkolnej 2012 (wprowadzono: 2012-07-26 11:14:28)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304368