Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona Środowiska:
OBWIESZCZENIE z dn. 4 września 2012 r.

Krzęcin, dnia 04.09.2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Krzęcin działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art.79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227)

podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Renpro Sp. z o.o. ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin w dniu 04.09.2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych „Krzęcin II” na działkach nr: 34, 35, 393, 398 – obręb Krzęcin gmina Krzęcin, działki nr: 331/6, 328/7, 328/6, 328/5, 328/4, 330, 325, 324, 323, 352/2 – obręb Żeńsko gmina Krzęcin.

Lokalizacja infrastruktury technicznej w tym drogi dojazdowe, kabel elektroenergetyczny oraz place serwisowe zlokalizowane będą na działkach nr: 398, 393, 402, 42, 41, 26/2, 26/1, 25, 35, 27, 20, 28/1, 14, 15 – obręb Krzęcin gmina Krzęcin, działki nr: 355, 369, 375, 311, 310, 313, 314, 338, 335/1, 3552/2, 316, 309, 321, 337, 323, 324, 330, 331/6, 329, 328/8, 328/7, 328/6, 328/5 – obręb Żeńsko gmina Krzęcin.

 

Wójt Gminy Krzęcin informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzęcin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii jest odpowiednio Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 04.09.2012r. do 27.09.2012r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 lub pocztą elektroniczną na adres: urząd@krzecin.pl

 

Uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzęcin przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

W chwili obecnej nie planuje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.

Transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie występuje, zatem nie jest prowadzone postępowanie w tym zakresie.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-09-05 14:56:06
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-09-05 14:56:06 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368