Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały:
UCHWAŁA NR XXI/121/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR XXI/121/2012

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 5 grudnia 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

______________________________________________________________________

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje:

 

§1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin o następującej treści:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości.

 

§3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)               ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

 

2)               nieruchomościach - należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie zapisami art. 46 i 461 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 

3)               właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

 

4)               nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;

 

5)       nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art.  6c ust.  2  ustawy,  a więc w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, stacje kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, boiska sportowe, skateparki, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ogrody działkowe, garaże, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone, bazy obsługi technicznej dróg, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.;

 

6)       odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach);

 

7)       odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm);

 

8)       odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych (art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U.     z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm);

 

9)       bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady  spożywcze  i  kuchenne  z  gospodarstw  domowych,  zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego (art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm);

 

10)  odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

 

11)  odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów   komunalnych;   do   odpadów   wielkogabarytowych   nie   zalicza   się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

 

12)  odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);

 

13)  odpadach remontowo-budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskiwać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej, które nie są objęte przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

 

14)  odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243        z późn. zm.) w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne,        a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

 

15)  Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz.1183);

 

16)  Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - należy rozumieć przez to dokument „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023" przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z 29 czerwca 2012 roku;

 

17)  stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Krzęcin, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

 

18)  metodzie ustalania opłat - należy rozumieć przez nią jeden z przewidzianych      w ustawie sposobów opierający się na zadeklarowanej liczbie mieszkańców (art. 6j ust. 1 ustawy);

 

19)  punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy rozumieć, zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, zlokalizowane na terenie gminy miejsce gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;

 

20)  poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej - redukcja) - należy rozumieć zgodnie          z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

 

21)  poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej -odzysk) - należy go rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

 

22)  zabudowie jednorodzinnej - należy rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.         z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

 

23)  zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury       z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

 

24)  zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

 

25)  selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem (art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

 

26)  kompostowaniu (organiczny recykling) - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan (art. 3 ust. 3 pkt 15 ustawy o odpadach Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.   z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), proces odzysku R3, czyli recykling lub regenerację substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);

 

27)  kompostowniku - rozumie się przez to urządzenie służące do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, którego lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w §36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki   i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

 

28)  zarządzającym systemem gospodarowania odpadami (dalej - zarządzający) - rozumie się przez to Gminę Krzęcin, realizującą zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy, na obszarze Gminy Krzęcin;

 

29)  przedsiębiorcy - rozumie się przez to prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 9c ustawy), który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 3a ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę.

 

Rozdział II

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

§4. Właściciel  nieruchomości  zapewnia utrzymanie  czystości  i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

 

1)               wyposażenie nieruchomości w urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

 

2)               prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów, oraz przekazywanie ich przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów:

 

a)  papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b)  szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c)   tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe      i typu tetra pak,

d)  odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

e)   metal, w tym odpady opakowaniowe,

f)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g)  odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe,

h)  przeterminowane leki i opakowania po lekach,

i)    chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,

j)    zużyte baterie i akumulatory,

k)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l)    wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

m)  zużyte opony;

 

3)               usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników dróg publicznych, położonych wzdłuż nieruchomości na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

 

4)               usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

 

6)              przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;

 

7)               przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji.

 

§5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji jest wskazane we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości, przy czym w zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika o minimalnej pojemności 1 m3 (lub pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału).

 

§6. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiebiorcy.

 

§7. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych         w rozdziale III.

 

§8. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, wyłącznie w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

 

§9. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powinny być załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u zarządzającego, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzęcin w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

 

§10. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dopuszcza się jedynie na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki są zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Odprowadzenie ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi jest zabronione.

 

§11. Dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza oraz nadmiernych uciążliwości dla terenów sąsiednich. Powstające w związku z naprawą odpady powinny być gromadzone             i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§12. Na terenie Gminy Krzęcin, mając na uwadze zasady utrzymania czystości    i porządku zabrania się:

 

1)       gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;

2)       umieszczania zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku;

3)      magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4)       spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów;

5)       wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

6)      odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów melioracyjnych,  zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej czy bezpośrednio do gruntu;

7)       zaśmiecania miejsc publicznych;

8)       wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych (tworzenia tzw. „dzikich wysypisk”).

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

 

§13. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

 

1)       z nieruchomości zamieszkałych:

 

a)  do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności  60 l,

b)  do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnej pojemności 60 l,

c)   do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności  60 l;

 

2)     z nieruchomości niezamieszkałych:

 

a)  do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 110l,

b)  do selektywnego zbierania odpadów – worki o minimalnej pojemności  60 l,

c)   do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności  60 l,

d)  do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności  20 l.

 

§14. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników,  kierując się niżej wymienionymi normatywami:

 

1)       w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 

a)  gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l,

b)  gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,

c)   gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;

 

2)       w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;

 

3)       w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

 

a)  gospodarstwo jedno-,  dwu-, trzy- i czteroosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,

b)  gospodarstwo pięcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240l;

 

4)       w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę. 

 

§15. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

 

1)       dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,

 

2)       dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,

 

3)       dla lokali handlowych – 5 l na każdy 1 m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal,

 

4)       dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

 

5)       dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt,

 

6)       dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na każdego pracownika,

 

7)       dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

 

8)       dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę,

 

9)       dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek,

 

10)  na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności  20 l,

 

11)  dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

 

§16. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

 

§17. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów  - 1 l na 1 osobę. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z zarządzającym  na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

 

§18. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych:

 

1)       NIEBIESKI  – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

 

2)       ZIELONY  – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

 

3)       ŻÓŁTY  – tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal,

 

4)       BRĄZOWY  - odpady ulegające biodegradacji.

 

§19.1. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać  go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Rady Gminy Krzęcin w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

 

2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale III.

 

§20. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz  worki do zbierania odpadów selektywnie powinny: 

 

1)       spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.),

 

2)       być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane.

 

§21.1. Pojemniki oraz miejsca zbierania odpadów, gdzie gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

 

1)      miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe;

 

2)      właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz;

 

3)      użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

 

4)      właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

 

2.        Przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru. 

 

§22. Lokalizacja kompostowników, służących  do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji powinna spełniać wymogi zapisane w §36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 

§23. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy,  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzęcin w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

 

Rozdział IV

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

 

§24. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio  do punktu  selektywnego zbierania odpadów.

 

§25.1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie,       z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

2.        Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §4 pkt. 2 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

3.        Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 

§26. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

 

§27. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone   w pojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego,  w sposób  określony w  uchwale Rady Gminy Krzęcin   w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.

 

§28. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 

 

Rozdział V

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

§29. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Krzęcin odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”, przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego  uchwałą Nr XVI/218/12  z dnia 29 czerwca 2012 roku.

 

§30. System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewniać ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

1)               do 2013 r. do nie więcej niż 50%,

 

2)               do 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

 

§31. Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów:

 

1)       zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

 

2)       przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling odpadów, w tym frakcji papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych do 2020 r. do poziomu 50% ich masy.

 

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§32. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

 

1)               zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt;

 

2)               stworzenie takich warunków, aby utrzymywane zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia;

 

3)               sprawowanie nad zwierzętami właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi;

 

4)               usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności chodnikach, jezdniach, terenach zielonych.

 

§33. Utrzymujący psy są zobowiązani dodatkowo do prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

 

§ 34. Zakazuje się:

 

1)       wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności urzędów, szkół i placówek kulturalno - oświatowych, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;

 

2)       wprowadzania psów na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz boisk;

 

3)       zwolnienia przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości, chyba że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich;

 

4)       pozostawienia przez właścicieli zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta   w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób   niewidomych, korzystających z psów przewodników;

 

5)       porzucania zwierząt.

 

Rozdział VII

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

 

§35. Hodowla drobnego  inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o zabudowie luźnej jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno - sanitarnych.

 

§36. Wprowadza się następujące zasady utrzymania pszczół:

 

1)       ule należy ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno - gospodarskiego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,

 

2)       w przypadku nie zachowania tej odległości, na terenie, na którym stoją ule z pszczołami, należy z trzech stron ustawić ekran naturalny, np. z gęstych krzewów lub   sztuczny, o wysokości 3 m.

 

§37. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

 

1)                gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszej uchwały, i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2)               nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich, jak: hałas, odory czy podobne;

3)               przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

 

 

Rozdział VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§38.  Zobowiązuje  się  właścicieli nieruchomości do przeprowadzania  obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku do końca października oraz do okazywania się dowodem jej wykonania, na żądanie osoby kontrolującej.

 

§39.   Obowiązkowej  deratyzacji podlegają  wszystkie   obiekty  na  terenie   gminy, w szczególności: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, altany, pojemniki na odpady, piwnice, przyłącza kanalizacyjne.

 

§40. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia i poda do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

 

§41. Deratyzację powinny wykonywać specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej przeprowadzenia.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§42. Właściciel nieruchomości, zgodnie z treścią art. 6m ust. 1 i 2 ustawy, ma obowiązek złożenia u zarządzającego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

1)      14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przy­padku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w dekla­racji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w termi­nie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany;

 

2)       14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez Gminę Krzęcin w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

 

§43. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.        o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§44. Postępowanie w sprawach, o których mowa w §43, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

§45. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawuje zarządzający systemem gospodarowania odpadami, w pozostałych sprawach wójt.

 

§46. Traci moc uchwała Nr XXXIV/168/2006 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1372 z dnia 14 czerwca 2006 r.).

 

§47. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-12-06 09:27:24
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-12-06 09:27:24 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 303451