Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały:
UCHWAŁA NR XXI/122/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XXI/122/2012

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 5 grudnia 2012 r.

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391):

 

§1.  W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

 

§ 2. 1.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, w wysokości 15  zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, w wysokości 9 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

 

§3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące miesięczne stawki za odbiór odpadów zmieszanych (zbieranych nieselektywnie) w pojemnikach:

 

1)       

o pojemności 110 l

– w wysokości 35 zł brutto

2)       

o pojemności 120 l

– w wysokości 38 zł brutto

3)       

o pojemności 240 l

– w wysokości 75 zł brutto

4)       

o pojemności 260 l

– w wysokości 79 zł brutto

5)       

o pojemności 660 l

– w wysokości 168 zł brutto

6)       

o pojemności 770 l

– w wysokości 184 zł brutto

7)       

o pojemności 1100 l

– w wysokości 196zł brutto

8)       

o pojemności 5m3

– w wysokości 797 zł brutto

9)       

o pojemności 7m3

– w wysokości 1094 zł brutto

10)   

o pojemności 9m3

– w wysokości 1378 zł brutto

11)   

o pojemności 16m3

– w wysokości 2398 zł brutto

 

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące miesięczne stawki za odbiór odpadów zbieranych selektywnie w pojemnikach:

 

1)       

o pojemności 110 l

– w wysokości 18 zł brutto

2)       

o pojemności 120 l

– w wysokości 20zł brutto

3)       

o pojemności 240 l

– w wysokości 38 zł brutto

4)       

o pojemności 260 l

– w wysokości 40 zł brutto

5)       

o pojemności 660 l

– w wysokości 86 zł brutto

6)       

o pojemności 770 l

– w wysokości 94 zł brutto

7)       

o pojemności 1100 l

– w wysokości 100 zł brutto

8)       

o pojemności 5m3

– w wysokości 407 zł brutto

9)       

o pojemności 7m3

– w wysokości 558 zł brutto

10)   

o pojemności 9m3

– w wysokości 703 zł brutto

11)   

o pojemności 16m3

– w wysokości 1223 zł brutto

12)   

worek o pojemności 60 l 

– w wysokości 4zł brutto

 

§4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z §2 i §3.

 

§5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w §2 ust. 1 lub jeżeli odpady zbierane są selektywnie – stawki określonej w §2 ust. 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w §3 ust. 1 lub jeżeli odpady zbierane są selektywnie – stawki określonej w §3 ust. 2.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 3, określa odrębna uchwała.

 

§6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-12-06 09:32:35
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-12-06 09:32:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 303425