Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały:
UCHWAŁA NR XXI/124/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA NR XXI/124/2012

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 5 grudnia 2012 r.

 

w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

______________________________________________________________________

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się co następuje:

 

§1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, ul. Tylna 7, pokój nr 14, w terminie:

 

1)    do 28 lutego 2013 r. - pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2)    14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

3)    14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub ze zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez zarządzającego w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-12-06 09:34:12
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-12-06 09:34:12 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Deklaracja (wprowadzono: 2013-02-05 08:39:55)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 303425