Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały:
UCHWAŁA NR XXI/125/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w

UCHWAŁA NR XXI/125/2012

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 5 grudnia 2012 r.

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 ________________________________________________________

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się co następuje:

 

§1. Określa się, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych                         i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1)    rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2)    częstotliwość ich odbierania,

3)    sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej PSZOK.

 

§2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych:

                                              

1)            zebrane w pojemnikach zmieszane odpady komunalne,

2)            zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a)      papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

b)      szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c)      tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania

     wielomateriałowe i typu tetrapak;

d)      metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia

    w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw

    sztucznych;

e)      odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

3)            oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a)           meble i inne odpady wielkogabarytowe;

b)          przeterminowane leki i opakowania po lekach;

c)          chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby,

      rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

d)          zużyte baterie i akumulatory;

e)          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

f)           wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

g)          zużyte opony.

 

§3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

 

§4. 1. Za selektywnie zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 pkt 1) i 2) w co najmniej pięciu pojemnikach.

2. W przypadku, gdy odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metalu i odpadów ulegających biodegradacji są zbierane w sposób selektywny, z zastrzeżeniem ust. 3, powinny być gromadzone:

1)    w workach - na terenie  nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej                i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczane w pojemnikach;

2)    w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych;

3)    w pojemnikach lub workach - na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

3. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, może korzystać z przydomowego kompostownika, który zobowiązany jest wykazać w składanej do Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie deklaracji, ustalonej w uchwale Rady Gminy Krzęcin w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie       z zasadami określonymi w ust. 2, traktowane będą jako odpady zmieszane.

 

§5. Właściciel nieruchomości, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się normatywami określonymi       w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin.

 

 

§6. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  prowadzone  jest  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-3.

2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §2 pkt 3, odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy w roku bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

 

§7. 1. PSZOK świadczą usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1)            pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a)            meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b)            przeterminowane leki i opakowania po lekach;

c)            chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby,  rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

d)            zużyte baterie i akumulatory;

e)            zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

f)             wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

g)            zużyte opony.

2)            zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a)            papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b)            szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c)            tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d)            metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;

e)            odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone. 

2. Adresy i godziny otwarcia PSZOK udostępniane są w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

§8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-12-06 09:37:35
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-12-06 09:37:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 303425