Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Uchwały:
UCHWAŁA NR XXI/123/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXI/123/2012

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 5 grudnia 2012 r.

 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

_______________________________________________________________

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się co następuje:

 

§1. 1. Ustala się następujący termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

1)       opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości za miesiąc kalendarzowy, bez wezwania, do 15 dnia każdego danego  miesiąca, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2)       pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 1 do 31 lipca 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 lipca 2013 roku.

 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała            w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na wskazany rachunek bankowy Zespołu Gospodarki Komunalnej         i Ochrony Środowiska w Krzęcinie. Informacja o numerze rachunku bankowego zostanie ogłoszona w późniejszym terminie w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-12-06 09:45:34
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2012-12-06 09:45:34 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 303425