Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Utrzymanie czystości i porządku:
Harmonogram uchwalenia uchwał Rady Gminy Krzęcin wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póź. zm.)

Harmonogram uchwalenia uchwał Rady Gminy w Krzęcinie wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póź. zm.)
 
 
Lp.
podstawa prawna
czego dotyczy uchwała
ustawowy termin podjęcia uchwały
Uchwały obowiązkowe
1
Art. 4
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
do końca 2012 r.
2
Art. 6k
Uchwała w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
do końca 2012 r.
3
Art. 6l
Uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
do końca 2012 r.
4
Art. 6n ust. 1
Uchwała dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (zgodnie z art. 12 Rada Miejska może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2)).
do końca 2012 r.
5
Art. 6r ust 1
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług
do końca 2012 r.
6
Art. 6 ust. 2
Uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (Rada Miejska podejmie uchwałę w przypadku nie podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 1 i art. 6a ust.1
brak
7
Art. 7 ust. 3a
Uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
brak
Uchwały nieobowiązkowe
8
Art. 6a ust. 1
Uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich, albo wskazanych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości)
brak
9
Art. 6c ust. 2
Uchwala w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
brak
10
Art. 6r ust. 4
Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi
brak
11
Art. 6 ust. 1a
Uchwala w sprawie innego udokumentowania wykonywania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (w przypadku nie podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwały na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych)
brak

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2012-12-06 10:00:22
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-04-04 10:26:17 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368