Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia wójta:
ZARZĄDZENIE NR 233 / 2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego
poka wszystkie dokumenty

ZARZĄDZENIE NR 233 / 2013

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 14 stycznia 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16-17, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) i Uchwały Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r., zarządza się, co następuje:

 

§1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Krzęcin.

 

§2. 1. Wysokość środków zaplanowanych w Budżecie Gminy Krzęcin na rok 2013 na dotacje na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa wyżej, wynosi 89.200 zł, tj. na:

 

1)     przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach - 75.000 zł;

2)     promocję aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie - 1.200 zł;

3)     propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin - 1.000 zł;

4)     krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych - 12.000 zł.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§3. 1. Powołuję komisję konkursową w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego, o którym mowa wyżej, w następującym składzie:

 

1)    Danuta Tuńska - skarbnik Gminy Krzęcin, przewodnicząca komisji;

2)    Alicja Kamińska - dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, członek komisji

3)    Bogdan Wojciech Brzustowicz - sekretarz Gminy Krzęcin, członek komisji.

 

2. Komisja przeprowadza postępowanie konkursowe w terminie do dnia 8 lutego 2013 r.

3. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie wójtowi.

 

§4. Do obsługi prac komisji, o której mowa w §2, wyznacza się Panią Paulinę Wolańską, pracownika Urzędu Gminy Krzęcin.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

________________________________________________

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w zakresie:

 

I.             Upowszechniania kultury fizycznej

 

Nr zadania

Nazwa

Wysokość środków przeznaczonych na realizację z budżetu Gminy w 2013 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na

realizację tego samego

rodzaju zadań w 2012 r.

 

1

Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji           

w rozgrywkach ligowych i turniejach

 

75.000 zł

 

77.000 zł

2

Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie

1.200 zł

0 zł

 

3

Propagowanie zdrowego stylu życia           

  i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin

 

1.000 zł

 

1.000 zł

 

II.           Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Nr zadania

Nazwa

Wysokość środków przeznaczonych na realizację z budżetu Gminy w 2013 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na

realizację tego samego

rodzaju zadań

w 2012 r.

4

Krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych

12.000 zł

7.977,41 zł

 

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne są na stronie www.bip.krzecin.cil.pl.

 

Termin realizacji zadań upływa 31 grudnia 2013 r.

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

 

  1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z pózn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).
  2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutowa działalność pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem.
  3. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości 90% całkowitych kosztów zadania.
  4. Wkład własny nie może być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta.
  5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego.
  6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoja ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnacje z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

 II. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

  1. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.
  2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Krzęcin a wyłonionym w konkursie podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
  3. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:

1)    pokrycie strat i długów;

2)    odsetki od kredytów i pożyczek;

3)    zakup gruntów, budynków lub lokali, nieruchomości;

4)    działalność polityczna;

5)    zakup napojów alkoholowych;

6)    opłacenie transferu zawodników (dot. zadań z zakresu sportu);

7)    udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;

8)    wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

III. Oferty powinny zawierać:

 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin lub w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krzecin.cil.pl).

 

Do wypełnionego czytelnie w/w formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) – zgodny ze stanem faktycznym lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)    statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

c)     oświadczenie wolontariackie, w przypadku gdy oferent deklaruje wkład własny w postaci wkładu osobowego pod postacią wolontariatu.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: ...”

w terminie do 4 lutego 2013 r.

 

w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

 

Konkurs ofert przeprowadzi do dnia 8 lutego 2013 r.

komisja powołana przez wójta

 

4. Przy rozpatrywaniu ofert komisja dokonuje:

 

1)    oceny zdolności podmiotu ubiegającego się o dotację do realizacji zadania publicznego,

2)    ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)    uwzględnienia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)    analizy wyników kontroli sprawozdań z realizacji zadania publicznego przez dany podmiot w poprzednich edycjach postępowania konkursowego.

 

 

Krzęcin, dnia 14 stycznia 2013 r.

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-01-14 13:31:32
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-01-18 12:19:14 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Protokół z posiedzenia komisji (wprowadzono: 2013-02-12 13:37:19)
 Wzór oferty (.pdf) (wprowadzono: 2013-01-14 14:57:22)
 Wzór oferty (.doc) (wprowadzono: 2013-01-14 14:56:14)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 303425