Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zarządzenia wójta:
ZARZĄDZENIE Nr 235/2013 w sprawie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy
poka wszystkie dokumenty

ZARZĄDZENIE Nr 235/2013

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie realizacji zadań z zakresu medycyny pracy

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 99, poz. 1152, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704; z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700; z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 908 i poz. 1110) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317; z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 r.; z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Zapewnia się opiekę zdrowotną nad pracownikami gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury:

1)     Urzędu Gminy Krzęcin,

2)     Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie,

3)     Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie,

4)     Zespołu Szkół w Krzęcinie,

5)     Szkoły Podstawowej w Chłopowie,

6)     Szkoły Podstawowej w Granowie,

7)     Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie,

realizowaną przez lekarza medycyny Izydora Jankowiaka, specjalistę medycyny pracy, w ramach zawartej umowy o świadczenie usług na realizację zadań z zakresu medycyny pracy.

2. Opieka zdrowotna, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1)     badania wstępne, okresowe i kontrolne;

2)     profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, niezbędną z uwagi na warunki pracy.

§2. Określa się wzór skierowania do lekarza medycyny pracy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnej instytucji kultury, wymienionych w §1 ust. 1 pkt 1-7 zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-01-18 12:11:21
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-01-18 12:11:21 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Skierowanie (wprowadzono: 2013-01-18 12:14:31)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 303451