Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012.

 

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

1.      Rada Gminy Krzęcin dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęła uchwałę Nr XII/76/2011 Program Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r., zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określał obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi a także zawierał wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy,

a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Na realizację programu zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Krzęcin na 2012 r. w kwocie 86.200 zł.

 

W ramach realizacji Programu Wójt Gminy Krzęcin ogłosił zarządzeniem Nr 192/2012 w dniu 6 lutego 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na zadania w zakresie:

 

I. upowszechniania kultury fizycznej:

  1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach” 76.000 zł;
  2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie” 1.200 zł;
  3. „Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”1.000 zł.

 

II. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

  1. „Krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych”8.000 zł.

 

II.     Posiedzenie komisji powołanej przez Wójta Gminy Krzęcin do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, odbyło się 2 marca 2012 r., na której stwierdzono i postanowiono, iż:

1)   wpłynęło 9 ofert od podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w/w zadań publicznych, w tym 7 na I zadanie dotyczące upowszechniania kultury fizycznej (KS „Gryf” Objezierze; LZS „Sokół” Granowo; GKS „Klon” Krzęcin, KS „Orzeł” Żeńsko oraz UKS „Ina” Krzęcin, Stowarzyszenie „Morsy” Krzęcin, UKS „Nobel” Choszczno) oraz 2 na II zadanie dotyczące kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” i Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie);

 

2)   na realizację zdania przyznano kwotę 85.000 zł z zaplanowanych 86.200 zł w następujący sposób:

 

a)   UKS „Ina” Krzęcin - 1.500 zł;

b)   UKS „Nobel” Choszczno – 500 zł;

c)   KS „Gryf” Objezierze - 17.000 zł;

d)   LZS „Sokół” Granowo - 17.000 zł;

e)   GKS „Klon” Krzęcin - 30.000 zł;

f)    KS „Orzeł” Żeńsko - 10.000 zł;

g)   Stowarzyszenie „Morsy” Krzęcin – 1.000 zł;

h)   Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” z Granowa – 4.000 zł;

i)    Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie – 4.000 zł;

Tabela 1. Rozliczenie dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (w złotych)

 

 

Lp.

 

 

Podmiot dotowany

 

Dotacja uruchomiona (wypłacona)

 

Dotacja wykorzystana

Kwota pozostająca do rozliczenia lub zwrotu

I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIE ZLECONE DO REALIZACJI PN. „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ” oraz „KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

1.

GKS „Klon” w Krzęcinie

30.000,00

30.000,00

0

2.

KS „Gryf” w Objezierzu

17.000,00

17.000,00

0

3.

LZS „Sokół” w Granowie

17.000,00

17.000,00

0

4.

KS „Orzeł” w Żeńsku

10.000,00

10.000,00

0

5.

UKS „Ina” Krzęcin

1.500,00

1.500,00

0

6.

UKS „Nobel” Choszczno

500,00

500,00

0

7.

Stowarzyszenie „Morsy” Krzęcin

 

1.000,00

 

1.000,00

 

0

8.

Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy”

 

4.000,00

 

3.977,41

 

22,59

9.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie

 

4.000,00

 

4.000,00

 

0

RAZEM

85.000,00

84.977,41

22,59

Tabela według danych przygotowanych przez inspektor mgr Anna Kremer

 

III.    Gmina Krzęcin wspiera też organizacje pozarządowe w zakresie:

1.           tworzenia bazy danych o organizacjach działających na terenie gminy;

2.            zapraszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na sesje rady gminy i posiedzenia stałych komisji w celu zapoznania się z ich stanowiskiem w sprawach dotyczących współpracy;

3.            zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania dotacji z budżetu gminy na realizację zadania publicznego poprzez zamieszczenie ogłoszeń o otwartym konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w gablotach sołeckich;

 

4.            wymiany informacji między urzędem gminy o organizacjami pozarządowymi, tj.:

a) funkcjonowanie stron internetowych, na których publikowane były szczegółowe informacje w konkretnych dziedzinach, w których gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi (www.krzecin.pl; www.bip.krzecin.cil.pl);

b) umieszczanie informacji w gablotach sołeckich;

c) w ramach wymiany informacji z organizacjami pozarządowym rozsyłane były przez pracownika informacje w formie listownej na temat konkursów gminnych, wojewódzkich oraz unijnych;

5.           organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych;

6.           tworzenia kalendarza imprez gminnych.

 

IV.        Reasumując sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r., jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Krzęcin i zostaje przedłożony w formie informacji Radzie Gminy Krzęcin.

Gmina Krzęcin realizując cele Programu współpracy w 2012 roku udzielała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej.

Działania Gminy Krzęcin nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Gmina Krzęcin współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.

 

Gmina Krzęcin wspierała sektor niepubliczny poprzez pomoc w organizowaniu wielu przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, oświatowych i rekreacyjnych. W swoich działaniach nie zapominała również o osobach starszych, niepełnosprawnych, czy najmłodszych mieszkańcach naszej gminy.

W ramach współpracy organizowane były spotkania przedstawicieli poszczególnych organizacji z władzami Gminy, przedstawicielami Urzędu Gminy w Krzęcinie oraz z pracownikami i kierownictwem jednostek organizacyjnych gminy. Podczas oficjalnych i nieoficjalnych spotkań nastąpił przepływ informacji o potrzebach, problemach i planach na przyszłość. Taki przepływ informacji pozwolił na prawidłową współpracę i pomoc działającym na naszym terenie organizacjom.

W roku 2012 nie wpłynęły do Wójta Gminy Krzęcin wnioski, uwagi, ani zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

 

 

Przygotowała:

inspektor

mgr inż. Paulina Wolańska

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-01-31 15:07:05
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-02-22 14:09:10 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369