Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
P R O T O K Ó Ł z posiedzenia komisji z dnia 8 lutego 2013 r.

P R O T O K Ó Ł

 

z posiedzenia komisji

z dnia 8 lutego 2013 r.

                                               

POWOŁANEJ PRZEZ WÓJTA GMINY KRZĘCIN

DO PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie 2 działań:

1) upowszechniania kultury fizycznej 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego)

 

w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

 

1. Komisja zebrała się w Urzędzie Gminy Krzęcin w dniu 8.02.2013 r. o godz. 9.00

    w składzie:

1)    Danuta Tuńska, tj. przewodniczący komisji,

2)    Bogdan Wojciech Brzustowicz., tj. członek komisji,

3)    Alicja Kamińska, tj. członek komisji – nieobecna, usprawiedliwiona.

 

2.     Ogłoszenie o konkursie było podane do wiadomości publicznej przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.krzecin.pl oraz gablotach informacyjnych Urzędu Gminy Krzęcin od dnia 14.01.2013 r. do dnia 4.02.2013 r.

3.     Tryb podania ogłoszenia do publicznej wiadomości odpowiada wymogom art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.):

1)    Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.), § 11 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2013 oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr XXI/118/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.,

      ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 

I upowszechniania kultury fizycznej:

1.      Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach;

2.      Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie;

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin;

II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

4. Krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych.

4.     Przewodnicząca zapoznała członków komisji z:

1)    zarządzeniem Nr 233/2013 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego.

 

2)    treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego, w tym z warunkami składania ofert oraz kryteriami ich oceny przez komisję.

 

5.     Komisja stwierdziła, że wpłynęło 9 ofert od podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w/w zadań publicznych.

6.     Po zbadaniu zgodności złożonych ofert z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz w ogłoszeniu, komisja postanowiła dopuścić do dalszego postępowania konkursowego na działanie upowszechniania kultury fizycznej 7 oferty, tj.: LZS „Sokół” Granowo, Klub Sportowy „Orzeł” Żeńsko, Klub Sportowy „Gryf” Objezierze, Gminny Klub Sportowy „Klon” Krzęcin, UKS „Ina” Krzęcin, Polski Związek Wędkarski Koło w Krzęcinie, Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin” oraz 2 oferty, tj: Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” i Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie na działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.

 

Komisja stwierdziła, ze 6 ofert złożono w terminie, 1 oferta „Orzeł” Żeńsko po terminie, która warunkowo została rozpatrzona po zapoznaniu się komisji z wyjaśnieniami pisemnymi prezesa koła, który oświadczył, że niezłożenie oferty w terminie było związane z ważnym wyjazdem służbowym.

 

Odrzucono ofertę(y): nie dotyczy

z następujących powodów: --------------------------------------------------------------------------

7. Komisja zapoznała się z treścią ofert, zwracając szczególną uwagę na:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)    szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

8.     W wyniku postępowania konkursowego komisja dokonała wyboru następujących(ej) ofert(y), które po zaktualizowaniu w terminie do 15 lutego 2013 r. kosztorysu realizacji zadania, otrzymają następujące dofinansowanie:

Na realizację działania publicznego nr I, gdzie kwota dofinansowania wynosi 77.200,00 zł, przyznano jak poniżej:

1. Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach:

 

a) UKS „Ina” Krzęcin – 1.500,00 zł

 

uzasadniając, że: chodzi o upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Krzęcin i UKS „Ina” Krzęcin realizuje to zadanie publiczne wśród uczniów Zespołu Szkół w Krzęcinie, a więc dzieci i młodzieży z terenu całej gminy, co w większym stopniu pozwala propagować zdrowy tryb życia mieszkańców.

 

b) KS ”Gryf” Objezierze – 16.250,00 zł

c) LZS „Sokół” Granowo – 16.250,00 zł

d) GKS „Klon” Krzęcin – 32.000,00 zł

e) KS „Orzeł” Żeńsko – 9.000,00 zł

 

uzasadniając, że: Wszystkie 4 kluby uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich są organizacyjnie i kadrowo przygotowane do realizacji powierzonego im zadania. Dysponują również niezbędnym doświadczeniem w realizacji zadania publicznego i rozliczeniu z przyznanych środków.

 

2. Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie:

f) Polski Związek Wędkarski Koło w Krzęcinie – 1.200,00 zł

 

uzasadniając, że: oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Oferta zapewnia odpowiednie miejsce do wykonania zadania publicznego oraz zasoby kadrowe. Oraz dysponuje doświadczeniem w realizacji zadań.

 

3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin:

Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin” – 1.000,00 zł

 

uzasadniając, że: oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Oferta zapewnia odpowiednie miejsce do wykonania zadania publicznego oraz zasoby kadrowe. Oraz dysponuje doświadczeniem w realizacji zadań.

 

Natomiast na działanie nr II tj. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, gdzie kwota dofinansowania wynosi 12.000,00 zł, przyznano jak poniżej:

„Krzewienie tradycji ludowych poprzez działalność zespołów śpiewaczych”:

 

a) Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” z Granowa – 6.000,00 zł,

b) Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie – 6.000,00 zł,

 

uzasadniając, że: oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Oferty zapewniają odpowiednie miejsce do wykonania zadania publicznego oraz zasoby kadrowe. Oraz dysponują doświadczeniem w realizacji zadania i jego rozliczeniu z przyznanych środków w ubiegłym roku.

 

 

Załączniki:

Oferty : KS „Gryf” Objezierze; GKS „Klon” Krzęcin; KS „Orzeł” Żeńsko; LZS „Sokół” Granowo, UKS „Ina” Krzęcin, PZW Koło Krzęcin, Stowarzyszenie „Morsy Krzęcin”, Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy”, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-02-12 15:25:16
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-02-12 15:25:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327