Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
O B W I E S Z C Z E N I E GPKOŚ 6220.03.2013 z dnia 12.08.2013 r.

Nasz znak: GPKOŚ 6220.03.2013                         Krzęcin 12.08.2013 r.  

 

 

                                                                                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Urząd Gminy w Krzęcinie informuje, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcyjnego pelet wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 403/1  położonej  w obrębie Krzęcin Gmina Krzęcin.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym z przedmiotową decyzją można się zapoznać w tutejszym Urzędzie Gminy w godzinach pracy od godz. 730 do godz.1530 od poniedziałku do piątku w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego pisma.

 

                                                                         Wójt Gminy Krzęcin

 

                                                                            Krzysztof Żuchowski

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-09-02 09:39:14
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-09-02 09:39:14 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327