Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Krzęcin

WÓJT GMINY KRZĘCIN

73-231 Krzęcin ul. Tylna 7 (woj. zachodniopomorskie) tel. 95 765 5213

OGŁASZA  NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na

dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących

mienie komunalne gminy Krzęcin

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Położenie

Powierzchnia w m2

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

( zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

Działka nr 46

(staw wiejski)

Granowo

5000

SZ1C00029007/5

Plan nieaktualny, w studium  zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu przewidziano funkcję – tereny infrastruktury technicznej

500

100,00

10,00

 Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które wpłacą wadium na wybrana nieruchomość, do kasy Urzędu Gminy - w terminie do 14 października 2013r. do godz. 15.00. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Krzęcinie: GBS Oddział Krzęcin  nr 13835900050000077820000010  

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2013r.   o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 (sala obrad „U Wójta”).

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 procent.

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym Wadium, wpłacone przez oferentów, którzy przetargu nie wygrali, zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, a oferentowi, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, kiedy oferent wyłoniony w drodze przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r.), w trybie przetargu nieograniczonego.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Organizator przetargu nie przewiduje kosztów związanych z wprowadzaniem dzierżawcy na wydzierżawiany grunt.

Warunki przetargu wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzęcinie oraz opublikowane na stronie internetowej www.bip.krzecin.cil.pl. Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg. Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7 pokój nr 1 tel. 957655228

 

Krzęcin, dnia  11 września 2013r.                                                            WÓJT

                                                                                                     KRZYSZTOF ŻUCHOWSKI

Warunki przetargu

  1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Krzęcin.
  2. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
  3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne spełniający warunki ogłoszonego przetargu nieograniczonego, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
  4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
  5. Osoby fizyczne, które wpłaciły wadium, pozostające w związku małżeńskim, przed przystąpieniem do przetargu, w przypadku udziału w przetargu jednego z nich ( w związku z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) przedłożą oświadczenie z podpisem drugiego współmałżonka, poświadczone za zgodność podpisu na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Wadium zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny dzierżawy nieruchomości.

11. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Wójta Gminy Krzęcin celem podpisania umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

     Krzęcin, dnia 12 czerwca 2012 r.                                                         WÓJT

                                                                                              KRZYSZTOF ŻUCHOWSKI

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-09-12 09:40:12
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-09-12 09:42:45 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369