Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi:
Nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Żeńsko oznaczonej nr ewidencyjnym 172 o pow. 192 m2 zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Krzęcin ogłasza:

ROKOWANIA

po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

na sprzedaż:

nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Żeńsko oznaczonej nr ewidencyjnym 172
o pow. 192 m2 zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta SZ1C 00029029/5.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu działki – brak planu.

Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Wydział Nieruchomości, Geodezji Kartografii i Katastru w Choszcznie grunty są oznaczone symbolem użytku: (Bi).

Nieruchomość nie jest obciążona oraz jest wolna od zobowiązań.

cena wywoławcza: 37 480,00 zł

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

w tym:

działka  gruntu – 1 199,40 zł

lokal świetlicy wiejskiej – 36 280,60 zł

zaliczka w kwocie 7 000,00

słownie: (siedem tysięcy złotych 00/100)

 

W/w. nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach:

I przetarg  16.05.2013 r.

II przetarg  09.09.2013 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 2 grudnia 2013r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie  ul. Tylna 7, w sali narad „U Wójta”.

 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ

 1. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy W Krzęcinie ul. Tylna 7 pokój nr 2, do dnia                   28 listopada  2013r.  do godz. 1530.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

 1.  
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  1. datę sporządzenia zgłoszenia;
  1. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  1. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  1. własnoręczny podpis;
  1. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:

„Rokowania  2 grudnia 2013r.- Żeńsko sala wiejska dz. Nr 172”

 1. Zaliczkę w kwocie 7 000,00 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy lub na konto  GBS Krzęcin nr 138359900050000077820000010 (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy).

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy  lub do kasy Urzędu Gminy Krzęcin..

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki oraz okazanie Komisji:
 • dowodu wpłaty zaliczki,
 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

 1. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 1. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu w Choszcznie.
 1. W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny do nich dostęp w celu ich konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 1. Wycinka występującego w granicach nieruchomości wartościowego drzewostanu, kolidującego z inwestycją, będzie mogła nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszty wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
 1. Nabywca nieruchomości wraz z gruntem przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 1. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 1. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane.

14. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela : Zdzisław Szymanowski pokój nr 1 tel. 95-7655228.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2013-11-04 09:02:25
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2013-11-04 09:02:25 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304325