Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zbiór aktów prawa miejscowego:
UCHWAŁA NR XXXV/226/ 2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypad

UCHWAŁA NR XXXV/226/ 2014

RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.645 i 1318; z r.2014, poz.379), w związku z art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885; zm.: Dz.U. z r.2013, poz.938 i 1646; z r.2014, poz.379) rada gminy uchwala, co następuje:

 

 

§1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krzęcinie oraz jej jednostkom podległym, zwanych dalej „należnościami pieniężnymi", od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami", warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania ulg.

 

§2. Należnościami pieniężnymi, o których mowa w §1, są zaległe i bieżące należności pieniężne (należność główna) przypadające od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty, a jeżeli należność główna została zapłacona - suma należności ubocznych.

 

§3. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności pieniężnych, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.

 

§4. 1. Umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności następuje na podstawie wyrażonego na piśmie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego.

2. Sprawy z zakresu niniejszej uchwały prowadzi Referat Budżetu i Finansów Publicznych w Urzędzie Gminy Krzęcin.

3. Umorzenie, odroczenie spłaty oraz rozłożenie na raty należności pieniężnych może dotyczyć całości lub części należności.

 

§5. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane, jeżeli:

1)     osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2)     osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)     zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych i dochodzenia tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne;

4)     jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)     zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 następuje z urzędu.

3. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1 pkt 5 następuje z urzędu albo na wniosek dłużnika.

 

§6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych (odsetek i kosztów dochodzenia należności). Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne (odsetki i koszty dochodzenia należności).

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności pieniężnej, należy określić termin spłaty pozostałej części.

4. W przypadku, gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, umorzenie może być cofnięte. Odpowiednio stosuje się §4 ust. 1 uchwały.

5. Jeżeli należność objęta jest na podstawie odrębnych przepisów podatkiem VAT, umorzenie nie obejmuje kwoty należnego podatku.

 

§7. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym albo względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika, termin spłaty należności pieniężnej może zostać odroczony albo należność pieniężna może zostać rozłożona na raty. Okres, na który odroczono spłatę należności albo rozłożono należności na raty nie może przekraczać przewidzianego prawem okresu przedawnienia należności.

2. Od należności, której termin spłaty odroczono albo rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania oświadczenia woli, o którym mowa w §4 ust. 1, do dnia upływu terminu spłaty albo terminów zapłaty poszczególnych rat.

3. W razie przekroczenia przez dłużnika odroczonego terminu spłaty należności albo nieuiszczenia w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat, przedmiotowe należności pieniężne stają się natychmiast wymagalne wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

 

§8. Organem uprawnionym do umorzenia, odroczenia spłaty i rozłożenia na raty należności pieniężnych, o których mowa w §1 i 2, jest wójt.

 

§9. O udzielonych ulgach sporządza się sprawozdanie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały, w terminach:

1) za I półrocze - do dnia 20 lipca każdego roku;

2) za rok poprzedni - do dnia 20 stycznia każdego roku;

oraz przedkłada radzie gminy na najbliżej sesji.

 

§10. 1. Ulgi udzielone na podstawie niniejszej uchwały w odniesieniu do działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika, określone w §5 ust. 1 pkt 5 i w §7 ust. 1, mogą stanowić pomoc de minimis, a ich udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 poz.1 z 24 grudnia 2013 r.), które obowiązywać będzie do 31 grudnia 2020r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia tzn. do 30 czerwca 2020r.

2. Ulg, o których mowa w ust. 1, udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro.

3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem:

1)     wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2)     „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis", stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

4. Dłużnik korzystający z pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych dokumentów łub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o ulgi pozostaje bez rozpatrzenia.

 

§11. Traci moc uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

§12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-07-10 12:54:25
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-07-10 12:54:25 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327