Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zbiór aktów prawa miejscowego:
UCHWAŁA NR XXXIV/217/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2014

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 27 maja 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

___________________________________________________________________

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318 i w 2014 r. poz. 379) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin

§ 2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin;

2)      harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

3)      punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 2 litera a-k oraz czysty gruz budowlany, o którym mowa w pkt 8;

4)      przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 z późn. zm.) i z którym zarządzający podpisał umowę;

5)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 z późn. zm.);

6)      zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dalej – zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, wykonujący zadania Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326 z późn. zmianami) oraz art. 3 ust. 2a ustawy;

7)      osoba zatrudniona – rozumie się przez to zarówno właścicieli, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, świadczące pracę w miejscu powstawania odpadów;

8)      czysty gruz budowlany rozumie się przez to odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.), pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu;

9)      odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

 

Rozdział II

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan sanitarno-higieniczny na terenie nieruchomości poprzez:

1)      wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2)      prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a)      papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

b)      szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c)      metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d)     odpady biodegradowalne w tym odpady zielone;

e)      zużyte opony;

f)       odpady wielkogabarytowe;

g)      przeterminowane leki i opakowania po lekach;

h)      chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

i)        zużyte baterie i akumulatory;

j)        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

k)      wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

l)        odpady budowlane i rozbiórkowe;

3)      przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa
w pkt 2 litera a-k, przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4)      usuwania z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości śniegu, błota oraz lodu na całej jego długości i możliwie największej jego szerokości, lecz nie mniej niż 1,5 m;

5)      dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, winny być odśnieżane i odladzane w miarę potrzeby, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;

6)      śnieg, lód lub błoto należy odgarnąć w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

 

§4. Poza myjniami i warsztatami samochodowymi:

 

1)      mycie pojazdów samochodowych zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z niniejszym regulaminem. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu;

2)      doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych.

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

 

§ 5. Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych oraz przeznaczonych do tego celu workach.

§ 6. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1)      z nieruchomości zamieszkałych:

a)      do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;

b)      do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2. lit. a-d z nieruchomości z zabudową jednorodzinną i zagrodową - worki
o minimalnej pojemności 120 l;

c)      do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

d)     do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2. lit. d z nieruchomości z zabudową wielorodzinną – worki o minimalnej pojemności 120l;

2)      z nieruchomości niezamieszkałych:

a)      do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l;

b)      do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – worki o minimalnej pojemności 120 l lub pojemniki o minimalnej pojemności 120l z zastrzeżeniem lit.c;

c)      do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. d, worki o minimalnej pojemności 120l;

d)     do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

3)      do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 3 pkt 2, lit.:a-c, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych mogą być używane punkty selektywnego gromadzenia odpadów składające się każdy z co najmniej 3 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 po nie mniej niż jednym na określoną w §3 pkt 2 lit. a-c grupę odpadów.

§ 7. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1)      w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)      gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l;

b)      gospodarstwo czteroosobowe i większe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 240 l;

2)      w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 20 l na osobę; 

3)      w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)      gospodarstwo jedno-, dwuosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

b)      gospodarstwo trzy-, cztero- i pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 240 l;

c)      gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki
o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l;

4)      w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę. 

§ 8. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1)      dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych; dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności
120 l;

2)      dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 6 l na każdą osobę zatrudnioną, ucznia, dziecko jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

3)      dla lokali handlowych – co najmniej 60l na każdą osobę zatrudnioną, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120l na lokal;

4)      dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5)      dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l na punkt;

6)      dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, zakładów karnych itp. – 12 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

7)      dla ogródków działkowych 3 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l na rodzinny ogród działkowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U z 2014r.poz. 40);

8)      dla budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na budynek rekreacji indywidualnej, domek letniskowy; 

9)      na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej,
w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

10)   dla targowisk, hal targowych, giełd – 1 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l;

11)   dla gabinetów lekarskich, weterynaryjnych i innych - 15l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;

12)   dla cmentarzy – co najmniej jeden pojemnik 660l;

13)   dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk 2l na każde 10m² powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

14)   dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

§ 9. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w § 8 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, lub nieruchomości
w części niezamieszkałej.

§ 10. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 l.

§ 11. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów 1l na 1 osobę.

§ 12. 1. Ustala się następującą kolorystykę pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)      NIEBIESKI  – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2)      ZIELONY  – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3)      ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

2. Ustala się następującą kolorystykę worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1)      NIEBIESKI  – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2)      ZIELONY  – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3)      ŻÓŁTY – tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4)      BRĄZOWY – odpady zielone.

§ 13. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 ust. 2, lit. a-d, są zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone:

1)      w workach – na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że
w dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyjęcia worków z pojemników i umieszczenia ich w miejscu widocznym przed posesją;

2)      w pojemnikach – na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych,
z zastrzeżeniem odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. d;

3)      w pojemnikach lub workach – na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

§ 14. Pojemniki, w których gromadzone są odpady, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1)      użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2)      właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w punkcie zbierania odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690), pojemniki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości
i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich;

3)      właściciel nieruchomości zobowiązany jest gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru, pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości;

4)      właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

 

§ 15. Właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może wyposażyć zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Rozdział IV

 

Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 16. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-6.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 2 lit. od e) do k) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej cztery razy w roku według ogłoszonego harmonogramu.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt.

4. Czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie (nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno – budowlanej) – można bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady biodegradowalne za wyjątkiem odpadów zielonych zebrane na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości.

6. Odpady zielone są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej jeden raz w miesiącu, według ogłoszonego harmonogramu. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości.

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

 

§ 18. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 

§ 19. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

 

§ 20. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy.

 

§ 21. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 22. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi.

 

Rozdział V

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 23. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

 

1)     zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt;

 

2)     stworzenie takich warunków, aby utrzymywane zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia;

 

3)     sprawowanie nad zwierzętami właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi;

 

4)      usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności chodnikach, jezdniach, terenach zielonych.

 

§ 24. Utrzymujący psy są zobowiązani dodatkowo do prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

 

§ 25. Zakazuje się:

 

1)    pozostawienia przez właścicieli zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

 

2)    porzucania zwierząt.

 

Rozdział VI

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

 

§ 26. Hodowla drobnego inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o zabudowie luźnej jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno - sanitarnych.

 

§ 27. Wprowadza się następujące zasady utrzymania pszczół:

 

1)    ule należy ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno - gospodarskiego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,

 

2)    w przypadku nie zachowania tej odległości, na terenie, na którym stoją ule z pszczołami, należy z trzech stron ustawić ekran naturalny, np. z gęstych krzewów lub sztuczny, o wysokości 3 m.

 

§ 28. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

 

1)     gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszej uchwały, i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2)      nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich, jak: hałas, odory czy podobne;

3)      przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

 

 

 

Rozdział VII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 29. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku do końca października oraz do okazywania się dowodem jej wykonania, na żądanie osoby kontrolującej.

 

§ 30. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w szczególności: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, altany, pojemniki na odpady, piwnice, przyłącza kanalizacyjne.

 

§ 31. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia i poda do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.

 

§ 32. Deratyzację powinny wykonywać specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej przeprowadzenia.

 

Rozdział VIII

 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 

§ 33. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Krzęcin odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”, przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

 

§ 34. System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewniać ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

1) do 2013 r. do nie więcej niż 50%,

 

2) do 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

 

§ 35. Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów:

 

1) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie
60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

 

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling odpadów, w tym
frakcji papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw
domowych do 2020 r. do poziomu 50% ich masy.

 

 

 

 Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 36. Uchyla się Uchwałę Nr XXIII/136/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin.

 

 § 37. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

 § 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-07-10 12:55:38
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-07-10 12:55:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369