Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zbiór aktów prawa miejscowego:
UCHWAŁA NR XXXIII/210/2014 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2014”

UCHWAŁA NR XXXIII/210/2014
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2014”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. w poz. 645 i 1318), w związku z art.11 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), po zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, uchwala się:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt określa obowiązki gminy oraz osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie Gminy Krzęcin.

2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy.

 

§2. Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest:

1)    zapobieganie bezdomności psów i kotów;

2)    ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów i kotów;

3)  odławianie bezdomnych zwierząt;

4)    poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5)    edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach psów i kotów;

6)    popularyzacja form utrzymania i hodowli psów oraz kotów;

7)    promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt;

8)  sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi;

9)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

§3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1)     gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krzęcin;

2)     wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krzęcin;

3)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

4) zwierzętach bezdomnych- należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, ale nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub dotychczasowego opiekuna;

5) zwierzętach domowych- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domostwie (gospodarstwie);

6) zwierzęta gospodarskie- należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

7) lekarzu weterynarii- należy przez to rozumieć dr Adama Piłaszewicza, właściciela Przychodni Weterynaryjnej w Choszcznie przy ul. Kopernika 15, tel. 95 765 2397;

8) gospodarstwie rolnym, wskazanym przez wójta- należy przez to rozumieć gospodarstwo Pana Stanisława Gorzynik, Nowy Klukom 12a, 73- 231 Krzęcin.

   

Rozdział II

 

Zapobieganie bezdomności psów i kotów

 

§4. 1. Gmina zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców w wysokości 50%.

2. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:

1)    gmina zawiera umowę z lekarzem weterynarii na usługi weterynaryjne dofinansowywane z budżetu gminy;

2)    właściciel, chcąc poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłasza się do lekarza weterynarii, z którym gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu;

3)     właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu, a na warunkach określonych w umowie gmina pokrywa lekarzowi weterynarii pozostałe 50% kosztów zabiegu;

4)    zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom psów i kotów, którzy są mieszkańcami gminy. 

§5.1. Gmina pokrywa 100 % kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust.1:

1)    uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta do piątego dnia życia, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

2)     zabieg uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym gmina zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych;

3)     gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

4)     zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów dofinansowywane są wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami gminy.

 

§6. 1. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.

2. Gmina może wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez:

1)    organizowanie festynów, w czasie których będą przeprowadzone aukcje psów i kotów, w tym również bezdomnych;

2)     prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających do opieki nad bezdomnym psem lub kotem.

 

§7. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy ma charakter stały. Odławianiem zwierząt bezdomnych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały, zajmuje się Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie.

2. Do czasu przekazania zwierzęcia do schroniska przebywać będzie ono w miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt w specjalnie do tego celu przygotowanym kojcu w Krzęcinie przy ul. Tylnej 7, gdzie zostanie poddane kontroli weterynaryjnej i przekazane- w przypadku nie znalezienia nowego właściciela- schronisku dla bezdomnych zwierząt w celu zapewnienia im dalszej opieki.

3. Transportem odłowionych zwierząt do schronisk zajmować się będzie firma Pajma z Gorzowa Wlkp., posiadająca przystosowane do tego celu środki transportu.

 

 

                                                               Rozdział III

                                           Obowiązki właścicieli psów i kotów

 

§8. 1. Każdy, kto posiada psa lub kota i rezygnuje z faktu jego dalszego utrzymywania, musi dążyć do tego, aby w nowym miejscu zwierzę było należycie utrzymywane.

2. Zabronione jest pozostawienie psa lub kota bez zapewnienia mu opieki, jego porzucenie lub narażenie na niehumanitarne traktowanie.

 

§9. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia mu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającą swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej, niż 12 godz. w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza, niż 3 m.   

3. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są:

1)     posiadać zadaszenie lub odpowiednio wysokie ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się zwierzęcia poza teren posesji;

2)     posiadać zamki i zamknięcia uniemożliwiające otwarcie zagrody przez osoby nieupoważnione lub psa;

3)    umieszczać tablicę ostrzegawczą o agresywnym psie na furtce prowadzącej do posesji lub na drzwiach prowadzących do mieszkania, gdzie trzymany jest taki pies.

4. Osoby prowadzące hodowlę lub utrzymujące psy rasy uznanej za agresywną winny posiadać zezwolenie organu gminy.

 

§10. 1. Osoba posiadająca psa lub kota jest zobowiązana dbać o należyty stan jego zdrowia, a zwłaszcza szczepić przeciwko chorobom podlegającym obowiązkowi zwalczania.

2. Właściciel albo osoba, u której przebywa pies, ma obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepień zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

3. Wszystkie zabiegi lekarsko-weterynaryjne przeprowadzone na zwierzęciu powinny być potwierdzone w specjalne w tym celu prowadzonej książce zdrowia zwierzęcia.

 

§11. 1. Zabrania się wypuszczania psów poza miejsce ich stałego przebywania (mieszkanie, kojec, zagroda, posesja), bez opieki właściciela lub opiekuna.

2.   W miejscach publicznych pies może przebywać jedynie na smyczy.

3. Właściciel lub opiekun wyprowadzający psa w miejsce publiczne zobowiązany jest do sprzątania stałych odchodów pozostawionych przez zwierzę.

 

§12. 1. Osoby utrzymujące psy lub koty w zabudowie wielorodzinnej mają obowiązek utrzymywać te zwierzęta w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć pozostałym lokatorom uciążliwość wynikającą z tego faktu, a zwłaszcza:

1)    wyprowadzać z mieszkania psa lub kota na smyczy lub w inny sposób ograniczający jego swobodne poruszanie się na korytarzach i klatkach schodowych;

2)    sprzątać wszystkie nieczystości pozostawione w budynku mieszkalnym przez posiadane zwierzę;

3)    podczas wyprowadzania na spacer uciszać psy szczekające na korytarzach i klatkach  schodowych;

4)     nie wyprowadzać psów na tereny placów zabaw dla dzieci.

2. Każda osoba, która zauważy bezpańskiego psa lub kota wałęsającego się w miejscach publicznych, jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie, ul. Tylna 7, telefon 95 765 51 06.

 

§13.  Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, realizuje Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie poprzez:

1)     zakup karmy i dokarmianie przez pracowników ZGKiOŚ,

2)     podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

            

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-07-10 12:57:02
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-07-10 12:57:02 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368