Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zbiór aktów prawa miejscowego:
UCHWAŁA NR XXXII/202/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzę

UCHWAŁA NR XXXII/202/2014

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. w poz. 645 i 1318) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513), uchwala się, co następuje:

 

§1. 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., zatwierdzonej uchwałą Nr XXIV/144/2013 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 lutego 2013 r. w dotychczasowej wysokości 4,95 zł netto/m³ (5,35 zł brutto/m³).

§3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2014 r. i podlega zwyczajowo ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy.

 

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-07-10 12:57:52
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-07-10 12:57:52 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368