Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zbiór aktów prawa miejscowego:
UCHWAŁA NR XXX/181/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXX/181/2013

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 7 listopada 2013 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378), w związku z obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P.  poz. 812) oraz z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P.  poz. 724), uchwala się, co następuje:

 

 

§1. Określa się roczną stawkę podatku od jednego środka transportowego w wysokości:

<!--[if !supportLists]-->1)     <!--[endif]-->od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 650,00 zł,   

<!--[if !supportLists]-->b)    <!--[endif]-->powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.190,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->c)     <!--[endif]-->powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.470,00 zł,

<!--[if !supportLists]-->2)     <!--[endif]-->od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

<!--[if !supportLists]-->3)     <!--[endif]-->od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

      i poniżej 12 ton - 1.710,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.470,00 zł;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

<!--[if !supportLists]-->7)    <!--[endif]-->od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->mniejszej niż 30 miejsc - 974,00 zł;  

<!--[if !supportLists]-->b)    <!--[endif]-->równej lub większej niż 30 miejsc - 2.112,00 zł.

 

§2. Uchyla się uchwałę Nr XI/58/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

           §3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-07-10 12:58:58
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-07-10 12:58:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304368