Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zbiór aktów prawa miejscowego:
UCHWAŁA NR XXX/180/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/180/2013

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 7 listopada 2013 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. poz. 724), uchwala się, co następuje:

§1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

<!--[if !supportLists]-->1)     <!--[endif]-->od gruntów:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,83 zł od 1 m² powierzchni;

<!--[if !supportLists]-->b)    <!--[endif]-->pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni;

<!--[if !supportLists]-->c)     <!--[endif]-->pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m² powierzchni.

<!--[if !supportLists]-->2)    <!--[endif]-->od budynków lub ich części:

<!--[if !supportLists]-->a)     <!--[endif]-->mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

<!--[if !supportLists]-->b)    <!--[endif]-->związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

<!--[if !supportLists]-->c)     <!--[endif]-->zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

<!--[if !supportLists]-->d)    <!--[endif]-->związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

<!--[if !supportLists]-->e)     <!--[endif]-->pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,93 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

<!--[if !supportLists]-->3)    <!--[endif]-->od budowli - 2% ich wartości.

§2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze o charakterze rolniczym (stajnia, obora, chlew, stodoła) zlokalizowane na gruntach wchodzących w skład byłych gospodarstw rolnych.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów.

§4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§5. Traci moc uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Gminy Krzęcin z dnia 21 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od  1 stycznia 2014 r.

<!--[if !supportFootnotes]-->
<!--[endif]-->

<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-07-10 13:01:00
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2014-07-10 13:01:00 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369