Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wieloletnia Prognoza Finansowa:
na 2015
poka wszystkie dokumenty

Uchwała Nr III/20/2015

Rady Gminy Krzęcin

z dnia 29 stycznia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krzęcin na lata 2015-2023.

 

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015- 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z
załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Krzęcin  w latach 2015-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1)  związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2)  z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2015 roku.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2014-12-15 11:07:25
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2015-01-30 12:54:09 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 UCHWAŁA NR XXXV.80.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzęcin (wprowadzono: 2015-02-13 13:43:13)
 Załącznik nr 1 (wprowadzono: 2015-01-30 12:56:25)
 Załącznik nr 2 (wprowadzono: 2015-01-30 12:56:00)
 Załącznik nr 3 (wprowadzono: 2015-01-30 12:55:51)
 UCHWAŁA NR CCXXXIX.543.2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzęcin na lata 2015-2023 (wprowadzono: 2014-12-15 11:52:54)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304368