Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin
poka wszystkie dokumenty

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm. w poz. 1146 i poz. 1138)

 

WÓJT GMINY KRZĘCIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w zakresie:

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym

 

Nr zadania

Nazwa

Wysokość środków przeznaczonych na realizację z budżetu Gminy w 2015 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na

realizację tego samego

rodzaju zadań w

2014 r.

 

1

Organizacja czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych

 

10.000 zł

 

16.000 zł

 

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2014, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne są na stronie www.bip.krzecin.cil.pl.

 

Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2015 r.

 

I. Zasady przyznawania dotacji:

 

  1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm. w poz. 1146 i poz. 1138) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm. w poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877).
  2. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutowa działalność pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem.
  3. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania należącego do sfery zadań publicznych określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 90% całkowitych kosztów zadania.
  4. Wkład własny nie może być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów zadania. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego oferenta.
  5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego.
  6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoja ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnacje z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

 

II. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

  1. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.
  2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą Krzęcin a wyłonionym w konkursie podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
  3. Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:

1)       pokrycie strat i długów;

2)       odsetki od kredytów i pożyczek;

3)       zakup gruntów, budynków lub lokali, nieruchomości;

4)       działalność polityczna;

5)       zakup napojów alkoholowych;

6)       udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;

7)       wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

III. Oferty powinny zawierać:

 

a)       szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;

b)       termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c)       szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e)       informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

f)        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin lub w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krzecin.cil.pl).

 

Do wypełnionego czytelnie w/w formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

a)       aktualny odpis z rejestru (np. KRS) – zgodny ze stanem faktycznym lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b)       statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym.

c)       oświadczenie wolontariackie, w przypadku gdy oferent deklaruje wkład własny w postaci wkładu osobowego pod postacią wolontariatu.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym” -  Organizacja czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

w terminie do 12 marca 2015 r.

 

w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

 

Konkurs ofert przeprowadzi do dnia 20 marca 2015 r.

komisja powołana przez wójta

 

4. Przy rozpatrywaniu ofert komisja dokonuje:

 

1)      oceny zdolności podmiotu ubiegającego się o dotację do realizacji zadania publicznego,

2)      ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      uwzględnienia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)      analizy wyników kontroli sprawozdań z realizacji zadania publicznego przez dany podmiot w poprzednich edycjach postępowania konkursowego.

 

 

Krzęcin, dnia 19 luty 2015 r.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2015-02-19 15:16:01
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2015-02-19 15:16:01 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Druk (wprowadzono: 2015-02-19 15:18:26)
 Ogłoszenie (wprowadzono: 2015-02-19 15:17:51)
 Zarządzenie (wprowadzono: 2015-02-19 15:17:12)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 306369