Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organizacje Pozarządowe:
P R O T O K Ó Ł z otwartego konkursu ofert: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym

P R O T O K Ó Ł

 

z posiedzenia komisji

z dnia 20 marca 2015 r.

                                              

POWOŁANEJ PRZEZ WÓJTA GMINY KRZĘCIN

DO PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie działania:

1)  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym

(rodzaj zadania publicznego)

 

w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

 

1. Komisja zebrała się w Urzędzie Gminy Krzęcin w dniu 20.03.2015 r. o godz. 11.00

    w składzie:

1)    Danuta Tuńska, tj. przewodniczący komisji,

2)    Ryszard Stanisław Przywarty, tj. członek komisji,

3)    Anna Kremer, tj. członek komisji,

4)    Stefan Bodnar, tj. członek komisji.

 

2.     Ogłoszenie o konkursie było podane do wiadomości publicznej przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.krzecin.pl oraz gablotach informacyjnych Urzędu Gminy Krzęcin od dnia 19.02.2015 r. do dnia 20.03.2015 r.

3.     Tryb podania ogłoszenia do publicznej wiadomości odpowiada wymogom art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm. w poz. 1146 i poz. 1138):

1)    Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  poz. 1118, ze zm. w poz. 1146 i poz. 1138), § 11 pkt 2 lit. a uchwały Nr III/19/2015 Rady Gminy Krzęcin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2015 oraz § 9 pkt 2 i 4 uchwały Nr XXXVII/235/2014 Rady Gminy Krzęcin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.,

      ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

 

I przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym:

1.      Organizacja czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

4.     Przewodnicząca zapoznała członków komisji z:

1)    zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego.

 

2)    treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego, w tym z warunkami składania ofert oraz kryteriami ich oceny przez komisję.

 

5.     Komisja stwierdziła, że wpłynęły 3 oferty od podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w/w zadania publicznego, złożonych w terminie.

6.     Po zbadaniu zgodności złożonych ofert z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach oraz w ogłoszeniu, komisja postanowiła dopuścić do dalszego postępowania konkursowego na działanie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym, 3 oferty, tj.: Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy”, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie, Fundacja „Mała Ina”.

 

Odrzucono ofertę(y): nie dotyczy

z następujących powodów: -----------------------------------------------------------------------

 

7. Komisja zapoznała się z treścią ofert, zwracając szczególną uwagę na:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)    szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

6)    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

8.     W wyniku postępowania konkursowego komisja dokonała wyboru następujących ofert, które po zaktualizowaniu w terminie do 27 marca 2015 r. kosztorysu realizacji zadania, otrzymają następujące dofinansowanie:

1. Organizacja czasu wolnego dla osób starszych i niepełnosprawnych:

a) Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy” – 2.000,00 zł;

b) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie – 4.500,00 zł;

c) Fundacja „Mała Ina” – 2.500,00 zł.

 

uzasadniając, że: oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie. Oferty zapewniają odpowiednie miejsce do wykonania zadania publicznego oraz zasoby kadrowe oraz dysponują doświadczeniem w realizacji zadań.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Oferty : Stowarzyszenie Klub Seniora „Granowiacy”, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie, Fundacja „Mała Ina”.

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
data udostępnienia: 2015-03-23 08:32:44
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2015-03-23 08:32:44 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327