Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Obwieszczenie z dn. 22.05.2015 r.

Nasz znak: GPKOŚ 6730.13.2015                              Krzęcin, dnia 22.05.2015r.  

 

 

                                       

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Krzęcin, działając zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. Nr z 2015r. poz. 199  z późn.zm.)

                                                         

zawiadamia

 

że w dniu 22.05.2015r. znak: GPKOŚ 6730.13.2015 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 172, 189, 190 w obrębie geodezyjnym Krzęcin gmina Krzęcin, polegającej na:

 

„Budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego”

 

 

W związku z powyższym, z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Starostwem Powiatowym w Choszcznie oraz Powiatowym Zarządem Dróg w Choszcznie można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie, pok.14.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Krzęcinie  www.bip.krzecin.pl, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń w Krzęcinie.

 

Obwieszenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                   

                                                                                     

                                                             Wójt Gminy Krzęcin

                                                   Bogdan Wojciech Brzustowicz

 
informacje udostępnił:Dominik Szymczykowski
informacje wytworzył:M. Saganowska
data udostępnienia: 2015-05-27 15:09:39
ostatnia modyfikacja: Dominik Szymczykowski 2015-05-27 15:09:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327