Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Profilaktyka rozwiązania problemów alkoholowych...:
Uchwała w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Krzęcin liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR   IV / 23 /  2003

RADY GMINY  W KRZĘCINIE

 

z dnia 19 lutego 2003 r.

 

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Krzęcin liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 i Nr 167, poz.1372) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dla terenu Gminy Krzęcin ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

 

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 25 punktów,

 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 5 punktów.

 

§ 2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy następujących obiektów:

 

1) kościołów,
2)  szkół.

 

§ 3. Tracą moc:

 

1) uchwała Nr VII/56/99 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami,

 

2) uchwała Nr XIX/124/01 Rady Gminy z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzęcin.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

                                          Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                         Wiesława Gruszczyńska

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2004-12-02 07:49:23
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-04-28 15:47:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369