Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA NR XXIX/185/2009

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458), uchwala się, co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXIII/126/2005 Rady Gminy Krzęcin z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, Nr 38, poz. 833, Nr 78, poz. 1650; z 2006 r. Nr 122, poz. 2584 oraz z 2008 r. Nr 19, poz. 348) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w Regulaminie, o którym mowa wyżej nowe brzmienie otrzymuje:

a)     §2 ust. 2: „Obsługę działalności komisji, o której mowa w ust. 1, zapewnia Urząd Gminy Krzęcin.”

b)    §3: „W skład komisji stypendialnej, liczącej 3 osoby, wchodzą przedstawiciele: Urzędu Gminy Krzęcin – 1 osoba, Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 osoby”.

c)    §4 ust. 2: „Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji materialnej w rodzinie ucznia:

 

 

Lp.

 

Dochód na osobę w rodzinie ucznia

uprawniający do ubiegania się o stypendium

 

 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego

 

1.

 

do 175,5 zł

 

 

73-182 zł

 

2.

 

powyżej 175,5 - do 351 zł

 

 

73-172 zł”

 

 

  d) Uchyla się §8 ust. 3.

 

2) załącznik Nr 2 do w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie.

 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą w stosunku do stypendiów szkolnych od dnia 1 listopada 2009 r.

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-01-09 09:03:56
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2010-04-08 13:56:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 wzór wniosku na zasiłek szkolny (nowy) (wprowadzono: 2010-04-08 14:18:23)
 wzór wniosku na stypendium szkolne (nowy) (wprowadzono: 2010-04-08 14:18:01)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304368