Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
Regulamin wynagradzania nauczycieli

UCHWAŁA NR XII /73/2007

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 28 grudnia 2007 r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok 2008


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689 i Nr 176, poz. 1238), uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1. 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok 2008.

2. Ilekroć w regulaminie, o którym mowa w ust.1, jest mowa o:

1)          szkole - należy przez to rozumieć szkołę, w tym także zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin;

2)         nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli i wychowawców poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach, o których mowa w pkt 1;

3)         uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka, w tym dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w oddziale zerowym działającym przy szkole, o których mowa w pkt 1;

4)         klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

5)         tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin;

6)         godzinie ponadwymiarowej - należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;

7)         godzinie doraźnego zastępstwa - należy przez to rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela;

8)         zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych - należy przez to rozumieć zajęcia dydaktyczne, nie zaliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, realizowane przez nauczyciela w ramach obowiązków służbowych;

9)          roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

§2. Regulamin określa następujące składniki wynagrodzienia nauczycieli:

 1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

   a) motywacyjnego,

b)          funkcyjnego,

c)          za warunki pracy,

d)          za wysługę lat,

e)          mieszkaniowego;

2)      szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw;

3)      kryteria i tryb przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

 

Rozdział II

DODATEK MOTYWACYJNY

 

§3. Środki na dodatki motywacyjne planowane są w budżecie gminy w wysokości do 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

 

§4. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa poniżej w §7 i §8, na czas określony, ale nie krótszy jednak niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok szkolny.

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§5. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

1)            w przypadku dyrektora - do 30% wynagrodzenia zasadniczego;

2)            w przypadku wicedyrektora - do 20% wynagrodzenia zasadniczego;

3)            w przypadku nauczyciela - do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

 

§6. Dodatek motywacyjny przyznaje:

1)      dyrektorowi szkoły - wójt;

2)      wicedyrektorowi i nauczycielowi - dyrektor właściwej szkoły.

 

§7. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:

1)       prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem;

2)    przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji szkoły, warunków pracy i stosunków pracowniczych;

3)    stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;

4)    kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole;

5)    realizacja uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

6)       dobra współpraca z organami: prowadzącym szkołę, sprawującym nadzór pedagogiczny oraz statutowymi szkoły, w tym realizacja ich zaleceń i wniosków;

7)       osiągnięcia szkoły w działalności dydaktyczno-wychowawczej, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły i aktywne uczestnictwo szkoły w życiu lokalnego środowiska.

 

§8. 1. Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

1)  osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

a)    udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów oceniane z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b)    osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2)  osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności:

a)    skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b)   skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c)   aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów, potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

d)   zaangażowanie w realizację zadań wynikających z programu wychowawczego;

3)  wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

4)  zaangażowanie w realizację dodatkowych czynności i zadań przydzielony w planie pracy szkoły oraz wynikających z zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

a)    inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b)   aktywności w ramach systemu wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c)   opieka nad samorządem uczniowskim oraz innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,

d)   inicjowanie i realizacja nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

e)   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f)     wspomaganie ucznia mającego problemy z nauką;

5)  szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

a)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

b)   dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

c)   systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej,

d)   rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

e)   zachowanie właściwej postawy etycznej i przestrzeganie dyscypliny pracy,

f)     stałe podnoszenie kwalifikacji;

6)  realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności:

a)    angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły;

b)    podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

 

§9. 1. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po przepracowaniu jednego semestru w danej szkole, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia oraz w okresie przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny.

 

 

Rozdział III

DODATEK FUNKCYJNY

 

 

§10. Dodatek funkcyjny przysługuje:

1)      dyrektorowi szkoły, wicedyrektorowi szkoły i kierownikowi świetlicy;

2)      nauczycielowi, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie;

3)      nauczycielowi, który sprawuje funkcję wychowawcy klasy;

4)      nauczycielowi, który sprawuje funkcję opiekuna stażu.

 

§11. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

1)      strukturę organizacyjną szkoły;

2)      warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła;

3)      złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;

4)      liczbę oddziałów i liczbę uczniów;

5)      liczbę pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi;

6)      wyniki i jakość pracy szkoły.

 

§12. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala:

1)      dyrektorowi szkoły - wójt;

2)      wicedyrektorowi szkoły i kierownikowi świetlicy, a także wychowawcy klasy i opiekunowi stażu - dyrektor szkoły.

 

§13. Maksymalne miesięczne stawki dodatku funkcyjnego, określonego kwotowo, zamieszcza poniżej tabela:

 

 

Lp.

 

Stanowisko lub funkcja

 

Maksymalna miesięczna stawka dodatku funkcyjnego

 

szkoła z liczbą oddziałów do 6

szkoła z liczbą oddziałów 7-16

1.

dyrektor szkoły

do 550 zł

do 700 zł

2.

wicedyrektor szkoły

-

do 400 zł

3.

kierownik świetlicy

-

do 220 zł

4.

wychowawca klasy

35 zł

do 40 zł

5.

opiekun stażu

do 40 zł

do 40 zł

 

§14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. W przypadku przejęcia obowiązków dyrektora szkoły, którego dłuższa nieobecność (co najmniej miesiąc) została spowodowana innymi przyczynami niż urlop wypoczynkowy, przez wicedyrektora - przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

§15. Dodatek funkcyjny nie przysługuje:

1)      w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

2)      w okresie urlopu dla poratowania zdrowia;

3)      w okresie stanu nieczynnego;

4)      w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;

5)      od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

 

Rozdział IV

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

 

§16. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielom, w tym osobom, którym powierzono stanowisko kierownicze, za faktycznie przepracowane godziny zajęć w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy.

 

§17. 1. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy, nauczycielowi przysługuje korzystniejszy dodatek.

 

§18. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi:

25% - stawki godzinowej nauczyciela prowadzącego zajęcia w trudnych warunkach pracy, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną godzinę;

8% - stawki godzinowej nauczyciela prowadzącego zajęcia w uciążliwych warunkach pracy, obliczonej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną godzinę.

 

                                                Rozdział V

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

 

§19. 1. W przypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zadań statutowych w zakresie opieki i wychowania, nauczyciel, zgodnie z posiadaną specjalnością, może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, których liczba nie może jednak przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

3. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych dyrektorowi szkoły, w wymiarze przekraczającym 3 godziny tygodniowo, wymaga zgody wójta.

 

§20. 1. Przydzielenie godzin doraźnych zastępstw może nastąpić wyłącznie w celu zapewnienia realizacji programu nauczania.

2. Dyrektorowi szkoły, wicedyrektorowi oraz innym osobom pełniącym stanowisko kierownicze, jak również pedagogowi szkolnemu, pracownikom biblioteki i świetlicy, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych (w ramach obowiązkowego wymiaru godzin) zastępstw doraźnych.

 

§21.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie za godziny faktycznie zrealizowane, płatne z dołu.

3. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli zaszeregowania przez miesięczną liczbę godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin, o której mowa w ust. 3, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, ustalony dla zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę).

 

§22. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami (np. opieka nad dzieckiem, urlop okolicznościowy).

 

§23. Jako godziny faktycznie przepracowane traktuje się godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy:

1)      zawieszenia zajęć, np. z powodu epidemii lub mrozów;

2)      wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy;

3)      choroby dziecka nauczanego indywidualnie, trwającej nie dłużej niż 7 dni;

4)      rekolekcji;

5)      Dnia Edukacji Narodowej.

 

§24. 1. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 (gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniach, o których mowa w ust. 1, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

                                              Rozdział VI

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

 

§25. 1. Nauczycielom, poczynając od czwartego roku pracy, przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek, o którym mowa w ust.1, przysługuje:

1)    począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub od wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2)    za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 

§26. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za:

1)      okres urlopu dla poratowania zdrowia;

2)      za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

3)      za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

§27. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

                                            Rozdział VII

DODATEK MIESZKANIOWY

 

§28. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska.

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi w okresach:

1)      wykonywania pracy;

2)      nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

3)      korzystania z urlopu wychowawczego;

4)      pobierania zasiłku społecznego;

5)      odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej (w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta);

3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1)      niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;

2)      miejsca zamieszkania nauczyciela zatrudnionego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin.

 

§29. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:

1)      nauczycielowi - dyrektor szkoły;

2)      dyrektorowi szkoły - wójt.

 

§30. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1)       przy jednej osobie w rodzinie - 47 zł;

2)       przy dwóch osobach w rodzinie - 62 zł;

3)       przy trzech osobach w rodzinie - 77 zł;

4)       przy czterech osobach w rodzinie - 92 zł.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3, na ich wspólny wniosek.

5. Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 

 

                                                Rozdział VIII

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI ZE ŚRODKÓW SPECJALNEGO FUNDUSZU ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

 

            §31. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, w wysokości 1% planowanych środków na ich wynagrodzenia osobowe, planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, w tym:

1)       0,70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły;

2)       0,30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

 

§32. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy, a ich przyznanie uzależnione jest od:

1)       szczególnych wyników i osiągnięć w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;

2)       posiadania wyróżniającej oceny pracy.

2. Nagrody, o których mowa wyżej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych, przyznają:

1)       ze środków, wskazanych w ust.1 pkt 1 - dyrektor;

2)       ze środków, wskazanych w ust.1 pkt 2 - wójt.

3. Informacja o przyznaniu nagrody nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły zawierać musi uzasadnienie, a jej odpis zamieszcza się w aktach osobowych.

 

§33. 1. Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród dyrektora szkoły dla nauczycieli określają szkolne regulaminy nagród, uzgodnione z zakładowymi strukturami związków zawodowych.

2. Nagroda Wójta Gminy Krzęcin może być przyznana nauczycielowi za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, udokumentowane wynikami uzyskanymi na szczeblu ponadlokalnym.

 

§34. Nagrody, o których mowa w §34, przyznaje się z okazji:

1)      Dnia Edukacji Narodowej;

2)      święta szkoły lub innej uroczystości szkolnej lub lokalnej.

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§35. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy - Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

2. Regulamin został uzgodniony z właściwymi strukturami związków zawodowych, tj. Zarządem Oddziału ZNP w Krzęcinie oraz Międzyszkolną Komisją NSZZ „Solidarność” Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Choszcznie.

3. Zmiana regulaminu następuje uchwałą rady gminy w trybie przewidzianym w ust 2.

 

§36. Traci moc uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin, na rok 2007.

 

§37. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-03-13 11:11:26
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-03-14 12:08:41 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 306369