Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
poka wszystkie dokumenty

ZARZĄDZENIE NR 189/2012

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 3 lutego 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012

 

 

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887), w związku z §6 ust. 2 i §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Zatwierdza się Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2012, stanowiący załącznik Nr 1 oraz wzór wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia dofinansowywane ze środków wyodrębnionych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2012.

 

§2. Finansowanie form doskonalenia zawodowego nastąpi z rozdziałów 80146  i 85446 w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2012.

 

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Głównej Księgowej Zespołu Szkół w Krzęcinie.

           §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:B.W.Brzustowicz
data udostępnienia: 2008-03-13 11:14:08
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2012-02-24 10:16:39 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zal.2.189.2012 (wprowadzono: 2012-02-24 10:22:43)
 zal.1.189.2012 (wprowadzono: 2012-02-24 10:20:49)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304328