Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA NR XIV/78/2012
RADY GMINY KRZĘCIN

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887), uchwala się, co następuje:

§1. 1. W budżecie Gminy Krzęcin przeznacza się środki finansowe, zwane dalej funduszem zdrowotnym, na pomoc dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, planowane są w budżecie Gminy Krzęcin w wysokości 0,3% rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

3. Obsługę finansowo-księgową funduszu zdrowotnego zapewnia księgowość Zespołu Szkół w Krzęcinie.

 

§2. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków funduszu są:

1)   nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę;

2)   nauczyciele emeryci i renciści z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę.

 

§3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli obejmuje refundację w całości lub w części udokumentowanych kosztów związanych z:

1)  przewlekłą chorobą nauczyciela,

2)  długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,

3)   długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

4)   zakupem leków i poniesionych wydatków związanych z leczeniem,

5)   zakupem wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej – przysługujących na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

§4. 1. Nauczyciel korzystający z opieki zdrowotnej składa do wójta wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi mogą złożyć również:

1)  dyrektor właściwej szkoły,

2)  rada pedagogiczna właściwej szkoły,

3)  organizacja związkowa, do której należy nauczyciel,

4)  opiekun lub członek rodziny.

3. Wnioski, o których mowa powyżej, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin (pok. nr 2) w następujących terminach:

1)       do 15 marca,

2)       do 15 czerwca,

3)       do 15 września,

4)      do 10 grudnia.

 

§5. Do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy załączyć:

1)  poświadczoną kserokopię aktualnego zaświadczenia, potwierdzającego leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą albo leczenie specjalistyczne,

2)  poświadczoną kserokopię dokumentu potwierdzającego poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem leków albo sprzętu medycznego (imienne faktury VAT, rachunki i inne),

3)  oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną.

 

§6. 1. Wnioski, o których mowa wyżej, opiniuje powołana przez wójta Komisja.

2. W skład Komisji wchodzą:

1)      dwie osoby wskazane przez wójta;

2)      przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,

3)      po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych działających  w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krzęcin.

3. Przewodniczącego komisji, spośród osób wymienionych w ust. 2, wskazuje wójt.

4. Posiedzenia komisji odbywać się będą raz na kwartał w terminach:

1) do 30 marca,

2) do 30 czerwca,

3) do 30 września,

4) do 15 grudnia danego roku budżetowego;

5) w innym terminie w razie uzasadnionej potrzeby.

5. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy o stanie zdrowia nauczycieli ubiegających się o pomoc zdrowotną.

6. Opinie Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

7. Po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez nauczycieli, Komisja sporządza protokół, zawierający proponowaną listę osób objętych pomocą zdrowotną i określający wysokość świadczenia.

 

§7. 1. Przewodniczący Komisji przekazuje wójtowi protokół z posiedzenia Komisji.

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu zasiłku pieniężnego, po zapoznaniu się z opinią Komisji, podejmuje wójt.

 

§8. 1. Nauczyciel może się ubiegać o pomoc zdrowotną raz w roku.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby - więcej niż raz.

 

§9. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty 500 zł.

 

§10. Traci moc Uchwała Nr X/62/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

§11. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

                                          Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin
                                                         Mariusz Bodnar

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
informacje wytworzył:B.W.Brzustowicz
data udostępnienia: 2008-03-13 11:14:29
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2012-02-27 14:59:48 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Załącznik Nr 1 - Wzór wniosku (nowy) (wprowadzono: 2012-02-27 12:00:46)
 Wzór wniosku o pomoc zdrowotną dla nauczycieli (wprowadzono: 2008-03-14 10:26:12)
 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (wprowadzono: 2008-03-14 10:24:28)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 304366