Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświata:
Komisja ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 26 / 2008

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 6 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 70a ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821), zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. W celu rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli powołuję komisję w następującym składzie:

 

1)      Ireneusz Kostka - przewodniczący komisji;

2)      Joanna Pawlak - członek komisji;

3)      Magdalena Czarnecka - członek komisji;

4)      Aleksandra Józefowicz-Żuchowska - członek komisji;

5)      Anna Korpowska - członek komisji.

 

2. Komisja zbiera się raz na kwartał, w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

                             

§2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który wraz z zaopiniowanymi wnioskami przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie wójtowi.

 

 

§3. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2006 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 27/ 2008

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 6 marca 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków

o pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821) oraz §6-7 uchwały nr X/62/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania, zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. W celu rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli, powołuję komisję w składzie:

 

1)      Ireneusz Kostka - przewodniczący komisji

2)      Joanna Pawlak - członek komisji;

3)      Magdalena Czarnecka - członek komisji;

4)      Aleksandra Józefowicz-Żuchowska - członek komisji;

5)      Anna Korpowska - członek komisji.

2. Komisja zbiera się raz na kwartał, w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

                             

§2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który wraz z zaopiniowanymi wnioskami przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie wójtowi.

 

§3. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2006 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-03-13 11:15:57
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-03-14 12:19:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 304327