Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Uchwała w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin”
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA NR XVI/117/ 2008

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 30 maja 2008 r.

 

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin”

 

 

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz.880) uchwala się, co następuje:

 

§1. Zgodnie z uchwałą nr V/31/2003 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 marca 2003 r. zmienionej uchwałą nr II/17/2006 Rady Gminy Krzęcin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin, uchwala się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin”.

 

§2. Integralne części uchwały stanowią:

1)       Załącznik Nr 1 – tekst studium,

2)       Załącznik Nr 2 – rysunek studium – mapa w skali 1:10.000 (8 arkuszy),

3)       Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Krzęcin.

 

                                       PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRZĘCIN
                                                            Mariusz Bodnar

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-04-21 16:28:11
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-06-04 14:34:54 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 studium.ark.01 (wprowadzono: 2013-10-08 11:52:01)
 studium.ark.02 (wprowadzono: 2013-10-08 11:51:04)
 studium.ark.03 (wprowadzono: 2013-10-08 11:46:05)
 studium.ark.04 (wprowadzono: 2013-10-08 11:43:18)
 studium.ark.05 (wprowadzono: 2013-10-08 11:41:15)
 studium.ark.06 (wprowadzono: 2013-10-08 11:40:20)
 studium.ark.07 (wprowadzono: 2013-10-08 11:38:19)
 studium.ark.08 (wprowadzono: 2013-10-08 11:16:32)
 rozstrzygnięcie (wprowadzono: 2008-06-09 13:22:46)
 rysunek studium (wprowadzono: 2008-06-09 13:22:26)
 tekst studium (wprowadzono: 2008-06-09 13:22:05)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 306369