Urząd Gminy Krzęcin
ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zagospodarowanie przestrzenne:
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych „Granowo”
poka wszystkie dokumenty

UCHWAŁA NR XVI/118/ 2008

RADY GMINY KRZĘCIN

 

z dnia 30 maja 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych „Granowo”

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880), uchwala się, co następuje:

 

§1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy elektrowni wiatrowych „Granowo” wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2. 1. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z możliwością lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

2. Zakres projektowanego planu miejscowego - zgodnie z art. 15 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                          PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRZĘCIN
                                                            Mariusz Bodnar

 
informacje udostępnił:Magdalena Czarnecka
data udostępnienia: 2008-06-05 08:52:41
ostatnia modyfikacja: Magdalena Czarnecka 2008-06-05 08:52:41 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 załacznik nr 1 (wprowadzono: 2008-08-01 15:02:23)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 306369